Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

Overzicht Bun Historiael

Samenvattingen van ons verenigingsorgaan "Bun Historiael" 

colofon / bezorging

 

Van de Voorzitter

 

Met dit vierde nummer van de derde jaargang ontvangt u opnieuw een thema-nummer. Het gehele bestuur was meteen enthousiast toen de secretaris voorstelde één en ander te publiceren over de feesten die vroeger in ons dorp gevierd zijn.
Het leek ons goed iets te laten zien van de liefde en toewijding, waarmee onze ouders en grootouders hun gedenkdagen vierden, vooral met het oog op de in voorbereiding zijnde feesten van volgend jaar.
Een feest dat een omvang en lengte zal hebben zoals nog niet eerder in ons dorp vertoond.
Gedachtig aan het gezegde: ” leringen wekken maar voorbeelden trekken ”, begrijpt u dat uw voorzitter geen enkele moeite had met dit voorstel.

Lees meer: Bun historiael 1982 nummer 4

Van de Voorzitter


Het is met enige trots, dat wij het derde nummer van onze tweede jaargang U kunnen aanbieden als thema-nummer over 50 jaar afsluiting Zuiderzee en Spakenburg.
Dat dit nummer gelijk uitkomt met onze derde tentoostelling stemt ons bovendien tot grote dankbaarheid. Veel bleek mogelijk voor onze nog jonge vereniging. Allen die aan dit resultaat hebben meegewerkt dan ook hartelijk dank. Het verheugt ons ook zeer dat het dankzij enige adverteerders mogelijk bleek dit nummer in deze omvang nog wel gedrukt door Uw brievenbus te doen glijden. U begrijpt,dat wij ons best zullen doen ook de volgende nummers van ons blad in deze vorm uit te geven, en nog overgebleven schoonheidsfoutjes zullen proberen te voorkomen. In het vervolg willen we ook de bladzijdenummering van een gehele jaargang door laten lopen, zodat het later gemakkelijker is iets terug te zoeken. In dit nummer kunt U artikelen aantreffen over:
De betrokkenheid bij de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee van de Visscherijvereeniging "De Eendracht" te Spakenburg, van de hand van de heer Ing. W.P. Balkenende.
De scheepswerf van de Gebr. Zijl, geschreven door de heer A. ter Beek,Azn. Een oude taanschuur vertelt, opgesteld door de heer C.A. Nelemans.

Lees meer: Bun historiael 1982 nummer 3

Van de Voorzitter"Opening doen van zaken" klinkt in mijn oren vaak als een aktiviteit die wat geheimzinnig aandoet. Vaak wordt het gebruikt voor zaken die al te lang onder de dekmantel (der liefde?) bedekt zijn gebleven en waarvan het dé hoogste tijd wordt daaraan een ruimere bekendheid te geven. Zo gezien heeft het een wat negatieve klank.
Wanneer u dit nummer van Bun-Historiael met veel informatie over het jongste verleden, het heden en de toekomst, doorneemt, zult u merken dat ook hier opening van zaken wordt gedaan. Maar als bestuur van de historische vereniging vinden wij dat allerminst een negatieve aangelegenheid. Integendeel, graag brengen wij u op de hoogte van de werkzaamheden van onze vereniging. Van het reilen en zeilen van onze vereniging, van het bestuur en van de penningmeester in het bijzonder, kunt u in deze bun-historiael lezen.

Lees meer: Bun historiael 1982 nummer 2

INHOUDSOPGAVE

Ontstaan van de middeleeuwse stad Bunschoten pag 2
Naar Bunschoten en Spakenburg pag 5
Enkele nadere gegevens over de molen in Bunschoten pag 9
Fruin en het archief van het hoogheemraadschap van den Bunschoten Veen- en Veldendijk pag 16
De klokken in de toren van de Nederlandse Hervormde Kerk pag 22

VOORWOORDNog net voordat 1981 tot de geschiedenis gaat behoren zijn we erin geslaagd om het vierde nummer van Bun-Historiael gereed te krijgen. Het laatste in de tweede jaargang. U treft er een veelheid van onderwerpen in aan, De heer A. ter Beek geeft inzage in een verslag van de landbouw in Bunschoten in 1870. De heer Sleurink vervolgt de nederzettingsgeschiedenis waarmee hij in het eerste nummer van de tweede jaargang van Bun-Historiael is begonnen. Hierbij wordt ook de vijfde stadsbrief opgenomen, Jaap Estié doet verslag van zijn bezoek aan Rhenen waar dit jaar de historische dag werd georganiseerd, Op zo’n dag plegen tal van historische verenigingen en kringen elkaar te ontmoeten. Mogelijk leidt zijn verslag er toe dat in 1982 vele leden van onze vereniging deelgenoot worden van zin enthousiasme en ook besluiten tot het bijwonen van zo’n dag.

Lees meer: Bun historiael 1981 nummer 4

Van de voorzitter


Wij zijn blij u met dit derde nummer van de tweede jaargang een paar artikelen aan te kunnen bieden over enkele onderwerpen die, in de tijd gezien, wat dichter bij ons liggen dan voorgaande.
De heer A. ter Beek beschreef voor ons de geschiedenis van de molen, terwijl de heer O. Dekkers een huis met een belangrijke geschiedenis laat vertellen over wat allemaal binnen zijn muren is gebeurd.
Wij vinden dit een goed voorbeeld dat het volgen waard is. Onderwerpen genoeg. Overigens, mocht u iets weten dat nog meer licht kan werpen op deze onderwerpen, uw opmerkingen of aanvullingen zijn van harte welkom. Er wordt ook druk gewerkt aan de geschiedenis van de Schansen te Spakenburg. Wij ondervinden hierbij de welwillende medewerking van de heer J. Sneep te Woudenberg, ondervoorzitter van de Stichting Menno van Coehoorn.

Lees meer: Bun historiael 1981 nummer 3

VAN DE VOORZITTER

Voor u ligt alweer het tweede nummer van de tweede jaargang van ons verenigingsblad. Het nummer is voor een belangrijk deel gevuld met zaken die op een jaar- of algemene ledenvergadering aan de orde moeten komen. U kunt in het jaarverslag lezen wat er vorig jaar is gebeurd sinds de start als vereniging. Op de jaarvergadering hopen wij u iets te vertellen over de zaken waarmee het bestuur nu bezig is In dit nummer is opgenomen de tekst van de zogenaamde Costumen van Bunschoten, voorzien van een inleiding van de heer J. Koelewijn Dzn. en een verklaring van de niet meer bekende of vreemde woorden van de hand van mej. Thea de Graaf, Deze costumen zijn lang niet van alle gemeenten bekend uit die tijd, een tref voor ons wel te mogen weten aan welke regels de bewoners van onze plaats in de lóe eeuw waren gebonden. We hebben ze expres niet vertaald omdat lezen in de taal waarin ze geschreven zijn ons veel interessanter leek. Met een beetje inspanning komt u er hopelijk wel uit.

Lees meer: Bun historiael 1981 nummer 2

VAN DE VOORZITTER

In dit nummer vindt u de eerste aflevering van een vervolgverhaal over de geschiedenis van Bunschoten. Gedachtig aan de goede raad van de heer Van der Veer om eerst kennis te nemen van wat door anderen reeds is uitgezocht en beschreven, leek het ons goed in ons blad op te nemen wat er al bekend is.
In deze artikelen is zo goed mogelijk tot een geregeld verhaal samengevoegd wat hierover o.a. door dhr. J. Koelewijn in 'De Bunschoter'; drs. J.A. Vervloet in 'De Stad Bunschoten'; dr. A. Johanna Maris in 'Eemnes - ontwikkeling van Gemeente en Waterschap'; dr Y.H. Ypma in 'De Zuiderzeevisserij' en door mijzelf in 'Bunschoten zoals het vroeger was' is beschreven.

Lees meer: Bun historiael 1981 nummer 1

VAN DE VOORZITTER

Het is dan zover. Het eerste nummer van onze periodiek ligt voor U. Het is een nummer dat ook gezien de inhoud een bijzonder exemplaar is, want het is geheel gevuld door het bestuur. Dat bestuur heeft de laatste maanden gewerkt aan de noodzakelijke voorbereiding om met het werk van onze vereniging goed te kunnen beginnen. Ziehier het resultaat .
Een begin, waar velen al jaren naar hebben uitgezien. Die zelf bezig geweest zijn met historisch onderzoek, maar de stimulerende werking van een organisatie misten - Die onvoldoende wisten wie nog meer belangstelling hadden voor de ontstaansgeschiedenis van onze dorpen en het landschap, het wel en wee van de mensen die hier gewoond en gezwoegd hebben voor het onderhoud van hun gezin, hoe ze zich hebben verplaatst over land en water, wat ze geloofd hebben en in het geloof tot stand gebracht.
Wij hopen dat velen aan de studie zullen gaan en ons mee zullen laten genieten van wat ze hebben gevonden. Wat zal het fijn zijn als de redaktiekommissie handen vol werk krijgt om alles te kunnen plaatsen in ons periodiek.

Lees meer: Bun historiael 1980 nummer 1

Social Icons

Seizoensagenda

Klederdracht aankleden


07 juni 2023
19:00 -

Advertenties