Historische vereniging Bunscote

Overzicht Bun Historiael

Samenvattingen van ons verenigingsorgaan "Bun Historiael" 

colofon / bezorging

 

INHOUDSOPGAVE

BIz. 1 Inhoud
Blz 2-14 K. Kok De oude hangen in Spakenburg
Blz. 15-27 M. Mijns sen-Dutilh be lage landen langs de Eem
Blz. 28-56 O. Dekkers Aanvullingen en correcties op ••Onder dokters, handen”
Blz. 57-40 M. Nagel Jaarverslag 1986
Blz. 41-45 W. Huijgen Jaarverslag penningmeester 1986
Blz. 44-47 M. Nagel Notulen algemene ledenvergadering 22 januari 1987
BIz. 48 Bestuurssamenstelling

Lees meer: Bun historiael 1987 nummer 1

INHOUDSOPGAVE


Blz. 1 Inhoud
Blz. 2 M. Nagel Uit het bestuur
Blz. 3 A. ter Beek De nieuwe haven 100 jaar
Blz. 26 Dick van Twillert Voetballen in oorlogstijd
Blz. 29 C. Vermeer En Passant in oorlogstijd
Blz. 30 M. Nagel Ledenvergadering 20 Oktober
Blz. 31 O. Dekkers

Lees meer: Bun historiael 1986 nummer 3

INHOUDSOPGAVE


31 Inhoud
32 Voorwoord Voorzitter
33 O. Dekkers Keetje met de "Muul"
36 A. ter Beek Invoering kadaster Gemeente Bunschoten
43 J.E. Hopman Werkgroep Monumenten
49 O. Dekkers De Schrik van Bunschoten
51 J. Koelewijn Dzn. Vissersmerken
54 C.v.d.Linden Aanbieding album
55 O. Dekkers De nachtwacht
56 C.v.d.Linden 100 jaar Nieuwe Haven
57 O. Dekkers De familie Ruizendaal

Lees meer: Bun historiael 1986 nummer 2

INHOUDSOPGAVE


Blz. 1 Inhoud
Blz. 2-7 C.van Linden Nabeschouwing Oorlogstentoon-stelling
Blz. 8-10 J.v.d.Woude Luchtoorlog 1940-1945
Blz. 10  Aanvulling
Blz. 11-13 O.Dekkers De brand van 4 December 1827.
Blz. 14-18 M. Nagel Jaarverslag.
Blz. 19-21 W. Huijgen Financieel Verslag 1984/Begroting 1986.
Blz. 22-30 O. Dekkers Watersnood 1916

Lees meer: Bun historiael 1986 nummer 1

INHOUDSOPGAVEblz. 30 Inhoud
blz. 31 Voorwoord Voorzitter
blz. 32-41 Ir. W. van Twillert "Het vergeten bataljon in Spakenburg"
blz. 42 A. ter Beek Boekbespreking
blz. 43-48 O. Dekkers "De vrachtrijders van Bunschoten" 

Lees meer: Bun historiael 1985 nummer 4

INHOUDSOPGAVEBlz. 9 Inhoud
Blz. 10 Voorwoord Voorzitter Cursus genealogie
Blz. 11-12 Jaarverslag van de sekretaris over 1984.
Blz. 13 Jaarrekening 1984.
Blz. 14-15 Begroting 1985.
Blz. 16 Verklaring kascontrole kommissie.
Blz. 17-18 H.de Jong Amsterdamse historie in een Spakenburgs weiland.
Blz. 19-22 W.P.Balkenende "In het stuk der Haringvisser! je regulerende I" "Erffelijk sullen daar sijn drie saten".
Blz. 23-26 O. Dekkers Baldadigheid der jeugd
Blz. 27-29 J.E. Hopman Een verhaal uit de tijd van de afscheiding (boekbespreking)
Blz. 29 O. Dekkers Olie op de golven

Lees meer: Bun historiael 1985 nummer 2

Bestuurspraot

Er zijn nog steeds mensen die zich afvragen wat de Historische Vereniging nu eigenlijk precies doet. Als bestuurslid bevreemdt je die vraag wel, want er zijn, naast de vele aktiviteiten, immers al verschillende tastbare bewijzen van het werk van de Historische Vereniging.

Lees meer: Bun historiael 1985 nummer 1

BUN HISTORIAEL 5e JAARGANG No.3

 

Inhoud


Blz. 57 Inhoud
Blz. 58 Voorwoord Voorzitter
Blz. 59 - 60 W.P. Balkenende De Schipper met de zwarte boot of de weerwraak.
Blz. 61 - 64 0. Dekkers Over een loting voor de militaire dienst in de franse tijd.
Blz. 65 - 66 J. Hopman In de pak. (Uit "Eigen Volk I"1929)
Blz. 67 - 70 W.P. Balkenende "In het stuk der Haringvisser!je regulerende I" "Erffelijk sullen daar sijn drie saten".
Blz. 71 - 74 0. Dekkers Over verhuringen in de franse tijd.
Blz. 75 - 79 Willy van der Tak "De klederdracht..(Uit "Buiten"1935
Blz. 80 O. Dekkers Een eeuwenoude plaatsaanduiding.

Lees meer: Bun historiael 1984 nummer 3

BUN HISTORIAEL 5e JAARGANG No.2We zijn blij u hierbij het tweede nummer van de 5e jaargang aan te kunnen bieden. Dat dit het tweede nummer pas is, komt omdat we u deze zomer het boekje "van een kraplap " als plaatsvervanger hebben aangeboden.
Opgenomen zijn artikelen over:”De burgwallen en stadsgracht van het middeleeuwse Bunschoten ” van mijn hand, Blz. 34-35.
Een “boekbespreking” van de hand van mevr. A.Lankhorst v.d. Kamp, over het boek ” Klederdrachten ” van Constanze Nieuwhoff e.a., Blz. 46-50.
Een beschouwing over de reglementering van de visserij in de 18e eeuw, geschreven door de heer W.P. Balkenende.
Gelukkig zijn voor het volgende nummer reeds enige artikelen voorhanden. Mochten onze leden ideeën hebben over mogelijke onderwerpen waarover men graag iets ziet geschreven, dan wordt u verzocht dit aan één van de bestuursleden kenbaar te maken. We denken zelf nog aan de volgende mogelijkheden: De "straten van de stad Bunschoten".
De bunschoten dokters.

Lees meer: Bun historiael 1984 nummer 2

BUN HISTORIAEL 5e JAARGANG NO. 1Met dit nummer ontvangt U alweer het eerste nunner van de vijfde jaargang. Wij bieden dit aan in een andere vorm dan U gewend was. De omslag is uit één stuk. Het blad is gedrukt op de off-set persen van "De Bunschoter", waardoor bet fotomateriaal van betere kwaliteit zal zijn.
Op de jaarvergadering hopen wij over deze manier van drukken met U te spreken.
Het punt is namelijk dat deze druktechniek nog te duur voor ons is, gezien ons ledental.

Lees meer: Bun historiael 1984 nummer 1

Van de Voorzitter

Met dit nummer zijn we begonnen met de vierde jaargang van onze verenigingsperiodiek. We hadden u dit graag eerder aangeboden, maar het werk dat door het bestuur gedaan moet worden ten behoeve van ons eeuwfeest heeft een dermate grote omvang aangenomen dat er nauwelijks tijd overblijft voor andere zaken, zoals een nieuw nummer van Bun Historiael.
Gelukkig is door de vruchtbare pen van ons lid A. ter Beek dit blad voor het grootste gedeelte gevuld met artikelen over de visafslag en de N.H.-kerk. Ook de heer K. Kok schreef over dezelfde kerk een artikel, zodat ons oudste monument in dit feestjaar goed aan zijn trekken komt.. Zelf heb ik daar nog een klein artikel over de nederzettingsgeschiedenis aan toe kunnen voegen. Graag had ik daar nog een studie over de verdedigingswerken als de grachten en wallen bij gedaan. Helaas bleek dat om reeds genoemde redenen niet mogelijk en houdt u dat voor een volgend nummer tegoed.

Lees meer: Bun historiael 1983 nummer 3