Historische vereniging Bunscote

C. A. Nelemans Van het bestuur 31
A. ter Beek Mijmeringen over de Westdijk (1) 32
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 38
J.E. Hopman ’Bunscoters’ krijgen voorlichting over 19-eeuws gebruikszilver 41
O. Dekkers Angst voor de rode haan 44
Dr.J.J.C. Dee Klankrijk beeld van het verleden 48
J.E. Hopman Het versleten jasje van ’Jan de Lombokker’ 50 H. Blokhuis-Beukers
Cursus Klederdrachtmaken 53
W. van Twillert Een Zijl aan de horizon 54
P. Koelewijn Hendrikus Niezen in Westbroek (2) 61
W. van Twillert Van wee is tat d’r één... ? 64
Cursus Oud-Nederlands of Paleografie 65
Redactie Jaarprijs voor Flevoland 66
J. Hoekstra Seizoenagenda 1997 66

 

 

Van het bestuur

Het tweede nummer van de achttiende jaargang ligt thans voor u. Het is dankzij de nimmer aflatende inspanning van onze redactie en haar medewerkers opnieuw een zeer gevarieerd nummer geworden. De inhoud ervan geeft min of meer een doorsnee beeld van de activiteiten die de historische vereniging zoal ontplooit, het valt niet te ontkennen dat ’Bunscote’ leeft. Maar laten we eerst eens zien wat deze Bun His-toriael allemaal biedt.

Inhoud van dit nummer

We doen een greep. De rubriek ’Een plaatje met een praatje’ van W. Beekhuis ontbreekt ook nu niet. Evenmin als ’Van wee is tat d’r één...?’
Redactiemedewerker A. ter Beek weet interessante dingen te schrijven over de Westelijk, terwijl O. Dekkers ons weet te boeien met het onderwerp ’Angst voor de rode haan’. P. Koelewijn vervolgt zijn verhaal over Hendrik Niezen en W. van Twillert prikkelt meteen onze nieuwsgierigheid met zijn artikel ’Een Zijl aan de horizon’. En er is nog meer, alles bij elkaar genomen denken we dat het blad de lezers weer een aantal plezierige uurtjes kan bezorgen.

Mini-dialectavond

Op 16 april j.1. mochten we een mini-dialectavond verzorgen in ’De Haven’. De meeste bewoners waren niet in staat om de dialectavond van 8 november vorig jaar bij te wonen. Zij werden nu in de gelegenheid gesteld iets te horen van wat toen op de planken is gebracht. Mees Hartog, Jan de Graaf en natuurlijk Hentemeut hebben zowel de bewoners als het personeel een genoeglijk avond bezorgd. Hun optreden werd erg op prijs gesteld. De avond was georganiseerd vanwege de vierentwintigste verjaardag van het huis.

Presentatie boek

Nog geen week later, op 22 april, vond in de burgerzaal van het gemeentehuis de presentatie plaats van het boek Het oude orkest ligt achter de kerk geschreven door ons redactielid J.E. Hopman. Het werd de zoveelste uitgave van de Historische Vereniging. Een recensie van dit boek treft u aan in dit nummer. Het was een mooie bijeenkomst waarin door de wethouder, M. van de Groep, en door ondergetekende veel lof is toegezwaaid aan de schrijver en zijn medewerkers. Want in zeer korte tijd is de totstandkoming en de verschijning van deze uitgave gerealiseerd. En dan te bedenken dat alles belangeloos is gebeurd! De drukker heeft gezorgd voor een fraaie uitvoering. Op het moment dat ik deze regels schrijf, is het boek nagenoeg uitverkocht. Een schitterend resultaat. In het bijzonder voor de schrijver. Het werkt beslist stimulerend wanneer een boek een goed onthaal krijgt.

Jaarvergadering

Medio mei is de jaarvergadering gehouden. De secretaris gaf een overzicht van gehouden bestuurs- en ledenvergaderingen, van Bun Historiael, de boekenuitgaven, de tentoonstelling en de excursie. De penningmeester mocht zich gelukkig prijzen met een ’gezonde’ rekening en begroting. De bestuursverkiezing liet zien dat de continuïteit in het bestuur gehandhaafd kon worden. We achten dat waardevol. De herkozen bestuursleden wensen we veel sterkte toe voor de komende zittingsperiode. We hopen dat de prettige samenwerking die we tot nu toe hadden bestendigd blijft.

Bun Historiael ’all over the world’.

Het is prettig te vermelden dat het ledental gestaag blijft stijgen. Opvallend is dat Bun-scote ook een aantal leden heeft in de diverse werelddelen. Zo mochten we onlangs een lid inschrijven, woonachtig in de Verenigde Staten. Verder laat het ledenbestand weten dat ons verenigingsblad ook verzonden moet worden aan leden in Canada en Australië. Het wordt dus ver over onze landsgrenzen gelezen en geniet ook daar veel waardering. Dat is ook het geval bij onze zusterverenigingen met wie het bestuur een ruilabonnement heeft geregeld.

Etiketten

Voor de bezorgers van ons blad worden etiketten met namen op de Bun Historiaels geplakt. De klacht werd geuit dat die etiketten moeilijk te verwijderen zijn. Sommigen vinden dat jammer. Ik kan u meedelen dat, na lang zoeken, er nu etiketten gevonden zijn die gemakkelijk van het blad zijn af te nemen.
We hopen hiermee veel mensen van dienst te zijn geweest.

Vakantietijd

Gaarne wens ik al onze leden en in ’t bijzonder de redactie en haar medewerkers alsook de medebestuursleden en allen die op welke manier dan ook betrokken zijn bij de vereniging een goede en fijne vakantie-tijd toe. We spreken de wens uit dat allen weer nieuwe krachten, moed en inspiratie opdoen om na de vakantie D.V. het werk weer op te vatten.
Uw voorzitter, C.A. Nelemans