Historische vereniging Bunscote

C. A. Nelemans Van het bestuur 71
O. Dekkers De sollicitatie van Frederik der Kinderen 72
W. van Twillert Van wee is tat d’r één...? 79
J.E. Hopman Geschiedenis van de Lage Landen 81
P. Koelewijn Hendrikus Niezen in Westbroek (3) 87
A. ter Beek Mijmeringen over de Westdijk (2) 90
W. van Twillert Een beeld van een man: Lambertus Zijl 95
J.E. Hopman Zuiderzeecultuur als handelswaar 101
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 104
W. van Twillert Cursus Oud-Nederlands 107
J. Hoekstra Seizoenagenda 107

Van het bestuur

Stijgende belangstelling voor de historie

In onze tijd doet zich een merkwaardig verschijnsel voor. De kille zakelijkheid van het huidige snelle leven heeft een opmerkelijke tegenpool gekregen: toenemende belangstelling bij vele mensen voor ’grootvaders tijd’ en de perioden daarvoor. De bloei van heemkundige kringen en de vele publikaties op historische gebied, die gretig aftrek vinden, getuigen ervan. Ook onze vereniging ’Bunscote’ kan daarbij als voorbeeld genoemd worden. Want ook zij mag zich in toenemende mate in interesse verheugen.

Een nummer met veel variatie.

Evenals de vorige keer is ook deze Bun Historiael een extra dik nummer. Door de hoeveelheid kopij dat niet kon blijven liggen bijv, vervolgartikelen, actualiteit of een groot artikel dat zich niet op laat splitsen, heeft de redactie in plaats van drie standaard nummers, twee extra dikke nummers samengesteld met dezelfde omvang.
In het nummer dat nu voor u ligt komen diverse aspecten van het maatschappelijk leven uit het verre en meer recente verleden naar voren. Hoe ging het er vroeger aan toe als een onderwijzer/voorzanger ging solliciteren? Oth Dekkers doet er een boekje over open. De correspondentie die Hendrik Niezen voerde vanuit Westbroek met zijn familie hier in onze dorpen beschrijft P. Koelewijn in een derde artikel. Arie ter Beek vervolgt zijn mijmeringen over de Westelijk met een artikel over de sanering van wat eens een karakteristiek stukje Spakenburg was.
Een bijdrage van Hans Hopman gaat over de onthulling van een reusachtige tijdbalk in de gewelven onder de Ridderzaal in Den Haag. Deze tijdbalk is een kunstig werkstuk van de hand van onze redactie-medewerker Wim Ruizendaal, die we hiermee feliciteren.

Verenigingsactiviteiten

Gaarne wijzen wij u op de elders in dit blad aangekondigde ledenvergadering in oktober a.s. Zoals te doen gebruikelijk staat de najaarsvergadering in het teken van een klederdracht ergens uit ons landje. Deze bijeenkomsten trekken meestal veel bezoekers. Laat ook ditmaal de zaal maar weer vollopen. We verwachten u.
Door te geringe aanmelding ging helaas de excursie naar Keulen niet door. We betreuren dat. Maar te weinig deelnemers betekende dat het ’uitje’ te duur werd. Het bestuur beraadt zich erop welke uitstapjes bij de leden in de smaak zullen vallen, terwijl die tegelijk betaalbaar blijken te zijn. Suggesties van de leden op dit punt zijn altijd welkom.
Op de jaarvergadering in mei j.1. was door een misverstand het schriftelijk kascontrolerapport niet aanwezig. We hebben de vergadering toen beloofd dat dit verslag gepubliceerd zou worden in ons blad. Bij deze gebeurt het hier.
'Ondergetekenden R. Roos en J. Hartog hebben de financiële stukken van de penningmeester van de Historische Vereniging ’Bunscote' nagezien en deze in orde bevonden. Wij stellen daarom de vergadering voor de penningmeester te dechargeren en hem te bedanken voor zijn correcte wijze van werken. Is heden getekend op 28 april 1997 te Bunschoten, w.g. R. Roos en J. Hartog’.
Decharge is verleend en de dank overgebracht!
Tenslotte wensen we al onze lezers enkele genoeglijke uurtjes met dit nummer.
Uw voorzitter, C.A. Nelemans