Historische vereniging Bunscote

C. A. Nelemans Van het bestuur 127
O. Dekkers Spakenburg in rep en roer 128
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 130
J.E. Hopman Spakenburgers stroopten Hindeloopen af op sits 132
W. van Twillert Bunschoten, een Westfriese grensstad (3, slot) 135
J. Hoekstra Naar Brussel 140
W. van Twillert Van wee is tat d’r één... ? 141
P. Koelewijn Het gedicht van Jannetje Niezen voor haar oom Harmen 146
A. ter Beek Woordenboek en cd over dialect verschenen 148
Redactie Cursus Veldnamenonderzoek 151
J. Hoekstra Seizoenagenda 1997 151 

 Van het bestuur


Alle hens aan dek

Met voldoening wordt al weer het laatste nummer van Bun Historiael van de lopende jaargang bij de leden thuisbezorgd. De rubriek ’Van het bestuur’ is indertijd onder meer in het leven geroepen om de leden die niet in de gelegenheid zijn de ledenvergadering te bezoeken enigszins op de hoogte te houden van wat er in het bestuur leeft. En dat was in de afgelopen periode niet zo weinig. De maanden oktober en november waren drukke maanden voor het bestuur. Er was heel wat te organiseren. Van de goedbezochte en ook geslaagde ledenvergadering op 17 oktober jl. kunt u lezen in dit blad. De Hindeloopers hebben ons een prachtige avond bezorgd.
Ook kunt u een verslag lezen van de dia-lectdag op 8 november jl. Veel werk is daarvoor verzet. Het was met recht: alle hens aan dek ! De bestuursleden hebben hun best gedaan om alles in goede banen te leiden.

Hartelijk dank!

Het past ons om op deze plaats mensen die betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van deze evenementen hartelijk te bedanken. En dan noem ik de vele vrijwilligers die hun beste beentje hebben voorgezet. Zeer bedankt allemaal!
Verder noemen we de diverse instellingen die op velerlei wijze hulp hebben geboden, zowel bij de verschijning van het dialectwoordenboek als voor de dialectavond. Het zijn: de gemeente Bunschoten voor de verstrekking van de subsidie, de sponsors van het woordenboek, de uitgever van dit boek, de mensen van de sporthal ’De Stormvogel’. Allen zijn we waardering en dank verschuldigd. Met uw hulp is de dialectdag tot een groot succes geworden.
De verkoop van het woordenboek verloopt uitstekend. De eerste druk is uitverkocht, we zijn toe aan de tweede druk!
Wie interesse heeft vervoege zich bij bestuurslid G. Koelewijn, Zuiderzeelaan 2, tel. 298 43 18.

Hartelijk welkom voor het duizendste lid

Had het ooit mooier gekund? Juist op de voor ’Bunscote’ historische dialectdag op 8 november j.1. is het duizendste lid ingeschreven. Dat was voor het bestuur aanleiding om dit lid op de dialectavond in de ’Stormvogel’ eens flink in het zonnetje te zetten. De gelukkige was mevr. L. Heynen-Veldhuizen van de Havendijk 10. Op feestelijke wijze is ze verwelkomd.
Zoals altijd wanneer nieuwe leden zich aanmelden kreeg ook mevr. Heynen alle nummers van de lopende jaargang van Bun Historiael. Daarnaast mocht ze in een versierde mand diverse door onze vereniging uitgegeven boeken in ontvangst nemen. En natuurlijk waren er ook bloemen.

Een presentje voor onze leden.

De provincie Utrecht heeft alle leden van de historische verenigingen in deze provincie een aardig cadeautje geschonken. Een klein boekje. U treft het aan bij ons verenigingsblad en heet Archeologische Kroniek. Daarin leest u wat in de laatste jaren aan archeologische vondsten is opgegraven. Voor de liefhebbers buitengewoon interessant. Met de uitgave van deze kroniek hoopt men de belangstelling voor de archeologie te stimuleren. Het is zeker de moeite waard kennis te nemen van wat bodemvondsten en opgravingen hebben opgeleverd. Soms erg verrassend! Hoe was het in het recent en ook in het lang vervlogen verleden? Dat verleden van de provincie kent vele invalshoeken. Het geeft wetenswaardigheden hoe men vroeger leefde en werkte. Het boekje is daarom het lezen méér dan waard! De belangstellende lezer kan in het begeleidend schrijven zien hoe hij in het bezit kan komen van de nog te verschijnen kronieken.

Dit nummer

Bun Historiael dat nu voor u ligt is, dankzij onze volijverige medewerkers, weer rijk gevarieerd. De vaste rubrieken komt u weer tegen. Ze verschaffen zoals we merken, veel leesplezier. Aan ’Van wee is tat d’r één ?’ is gewoontegetrouw een prijsvraag verbonden in dit laatste nummer van dit jaar. Net iets voor echte ’speurneuzen’. De vroegere visserij kende veel gevaren. Ze brachten soms veel onrust. U leest ervan in ’Spakenburg in rep en roer’. Het gedicht van Jannetje Varenkamp heeft u kunnen lezen in de vorige Bun Historiael. Wat Klaas van Twillert nog meer overschreef komt u in dit nummer tegen in een
artikel van P. Koelewijn.
Met het verhaal van W. van Twillert over de Westfriese stad Bunschoten wordt deze serie afgesloten.
Al met al veel leesgenoegen in deze donkere dagen voor Kerst.
Tenslotte wensen we alle lezers en lezeressen fijne en gezegende feestdagen toe!
Uw voorzitter, C.A. Nelemans