Historische vereniging Bunscote

C. A. Nelemans Van het bestuur 31
O. Dekkers Een oud raadsel 32
W. van Twillert Van wee is tat d’r één...? 34
J.E. Hopman Eemland op jaarvergadering 36
A. ter Beek De korenmolen in de oorlog 39
W. van Twillert Hoe een Bunschoter jongen de oolog beleefde 41
K. Kok
Lammert uit Spakenburg 45
De hongerwinter 47
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 5 5
A. Muijs De Mandemaaker: na 30 jaar nog springlevend 58
C.A. Nelemans In memoriam mevr. Fea Lamers-Nieuwenhuis 62
K. Kok Boerenerven in het Eemland 62
J. Hoekstra Seizoenagenda 63  

 Van het bestuur

Alweer een nummer

We zijn er trots op dat weer een nummer van Bun Historiuel is uitgekomen. En wat voor één! Het is qua omvang wat dikker dan normaal. Dat komt omdat naast de vertrouwde rubrieken, ook een aantal artikelen over de Tweede Wereldoorlog zijn opgenomen. Het kopij-aanbod was zelfs zo overvloedig dat u het vervolgartikel op ’Bunschoten, een Westffiese grensstad’ tot het volgende nummer tegoed houdt.
Verder zult u een verslag van de jaarvergadering tegenkomen en de oplossing van een oud raadsel. Omdat de ’jarige’ Mandemaaker de sponsor is van dit nummer is er ook een artikel over dit bedrijf te lezen. We danken De Mandemaaker heel hartelijk voor deze sponsoring en wensen hem een fijne verjaardag toe.

Van blijven, komen en gaan

Dhr. O. Dekkers was dit jaar aftredend als bestuurslid. Hij stelde zich herkiesbaar en de jaarvergadering onderstreepte met een applaus zijn herbenoeming. Fijn dat we hem voor het bestuur mochten behouden. Het archivaat is bij hem in goede handen. In de kring van het bestuur heten we mevr. A. ter Beek van harte welkom en we hopen dat we met haar een goede samenwerking zullen hebben. Zij is geen ’vreemde eend in de bijt’, want in het verleden maakte zij al eerder deel uit van ons bestuur. Mevr, ter Beek zal de ledenadministratie voor haar rekening nemen. We vertrouwen er op dat zij dit perfect zal doen en wensen haar bij deze taak veel sterkte toe.
Er is nog een mutatie te vermelden. Mevr. T. Oudman-de Graaf stopt met haar redactiewerk voor ons blad. Noodgedwongen door de uitbreiding van haar andere werkzaamheden. Haar taak was in hoofdzaak contrólewerk van kopij en het schrijven van de recensies van ons blad in De Bunschoter. Mevr. Oudman - de Graaf is deskundig en nauwgezet en heeft een serieuze taakopvatting. Het is daarom voor ons jammer dat ze er mee stopt. Het redactiewerk heeft ze gedaan vanaf 1990, toen Bun Historiael in een nieuw jasje werd gestoken. Bij elkaar wel zes jaar dus! We danken haar hartelijk voor de inzet die zij heeft getoond en wensen haar veel succes bij haar overige werk.

Wie heeft er interesse?

Zoals bij vele instellingen en verenigingen het geval is wordt de aktiviteitenkar vaak getrokken door een kern van leden. Gelukkig is die kern van leden bij onze vereniging vrij groot. Toch stuiten we als bestuur wel eens op een moeilijkheid. Wanneer nieuwe initiatieven naar voren komen die eventueel ontplooid zouden kunnen worden blijkt het vaak moeilijk daarvoor enthousiaste en kundige mensen te vinden. Het bestuur vraagt zich af of er onder onze leden niet meer zijn die wat naspeurwerk willen verrichten over de historie en de bewoners van onze dorpen en die dat dan aan het papier kunnen toevertrouwen.
Bent u zo iemand, stelt u zich dan gerust in verbinding met het bestuur. Actieve leden zijn altijd welkom!

Nog een herinnering

Weet u het nog dat u van harte welkom bent op de tentoonstelling over de watersnood van 1916, die de Stichting Oud Nijkerk en onze historische vereniging verzorgen in het gemaal Hertog Reinout? Daar komt nog bij dat een bezoek aan het gemaal altijd al de moeite waard is. En wanneer u in de periode van 27 april-26 mei daar binnen wipt, vergeet dan uw koffiebon niet.
Het is de bedoeling dat (een gedeelte van) de tentoonstelling in de maanden juni, juli en augustus te zien zal zijn in het Klederdracht- en Visserijmuseum achter de Noorderkerk. Boeiend ook voor de toeristen die kennis kunnen nemen van wat zich hier op 13 en 14 januari 1916 heeft afgespeeld. Ook willen wij u nog herinneren aan de mogelijkheid om bij voorintekening in bezit te komen van Het Dialectwoordenboek dat a.s. najaar zal verschijnen. De voorintekening begint te lopen, maar is altijd voor verbetering vatbaar.
Wie het nog niet heeft gedaan, wordt opgewekt het alsnog te doen. Maakt u aanstalten! Zoals bekend hoopt het bestuur ter gelegenheid van deze uitgave een dialect-avond te organiseren. De voorbereidingen zijn in volle gang en u hoort er meer over.

C.A. Nelemans, voorzitter