Historische vereniging Bunscote

C.A. Nelemans Van het bestuur 143
O. DekkersHoe men aan de diensttijd kon ontkomen 144
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 148
M. Hartog Vragen over dialectwoorden 150
J.E. Hopman Ds. N. Brandsma over zijn predikantschap in Bunschoten (2, slot) 152
J. Hoekstra Reisdoel de plaats Middelburg 160
W. van Twillert
Van wee is tat d’r één ...? 161
Van Bunschoter erf 169
J. Hoekstra Klederdrachtshow uit Marken op de ledenvergadering 171
Redactie Flevovonds 172
J. Hoekstra Seizoenagenda 173
Redactie
Inbinden jaargangen 173
Inhoud jaargangen 1994-1995 174
 

Van het bestuur


In dit nummer

Voor u ligt weer het laatste nummer van Bun Historiael van dit jaar. En, zoals u zult merken, de redactie heeft opnieuw gezorgd voor een keurige en gevarieerde editie. Speciaal willen wij hier dan noemen het tweede deel van het artikel over ds. Brandsma. Het eerste zou je zonder overdrijving als zeer geslaagd kunnen aanmerken omdat het een bijzonder goed onthaal kreeg. Velen zullen daarom benieuwd zijn naar het vervolg! Ook zal menig lezer(es) het artikel interesseren 'Hoe men aan de dienstplicht kon ontkomen'. Hiermee wordt de serie over de Franse tijd (200 jaar geleden begonnen) afgerond. Verder willen wij wijzen op het feit dat aandacht besteed is aan de mogelijkheid om jaargangen in te laten binden.
Voor hen die gewend zijn het blad te bewaren zal dit een welkome zaak zijn. Van de vaste rubrieken met onder meer de verslagen van de excursie naar Middelburg alsook dat van de ledenvergadering, waar de Markers hun costumen toonden, vragen wij uw bijzondere aandacht voor de fotopijsvraag in 'Van wee is tat d^r één' Tenslotte maken wij u nog attent op de vragen van de commissie die bezig is met de voorbereiding van het Dialectwoordenboek. Ook al denkt u er niet veel van te weten of maar half, reageert u toch. Want ook kleine stukjes helpen om de hele puzzel op te lossen.
Al met al voor elk weer wat wils.

Gelukwensen

Ik denk dat het terecht is dat we ook vanaf deze plaats de Lokale Omroep Spakenburg feliciteren met zijn nieuwe onderkomen, de studio aan de Zuidwenk. De uitnodiging om de officiële opening mee te maken is door het bestuur in dank aanvaard.
We hopen dat onze vereniging, evenals dat in het verleden het geval was, in de toekomst in staat gesteld zal worden via de ether de inwoners van de gemeente Bunschoten op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van ’Bunscote’. We twijfelen er niet aan dat met de historische ver-
eniging de goede verstandhouding gecontinueerd zal worden.
Eveneens willen wij gelukwensen richten aan het adres van de Stichting Botterwerf Spakenburg in verband met de renovatie en de opening van de botterloods annex smederij op het complex van de Spakenburgse scheepswerf. Het behoeft geen betoog dat een historische vereniging ingenomen is met het feit dat een stukje rijke Spakenburgse historie voor het nageslacht bewaard is gebleven. Het is verheugend dat dit project tot stand is gekomen. Dat er mogelijkheden waren om dit in deze tijd te realiseren. We kunnen er trots op zijn dat Spakenburg nog steeds de haven met de scheepswerf als een levende herinnering aan het verleden mag bezitten.

Een computer aangeschaft

Tot nu toe werd de boekhouding en de ledenadministratie van onze vereniging uitgevoerd in de privé-computer van de penningmeester. Omdat deze computer in andere handen kwam moest er iets gebeuren. Na enig beraad heeft het bestuur besloten voor deze administratieve werkzaamheden een computer aan te schaffen. We dachten dat dit verantwoord zou zijn voor een vereniging met bijna duizend leden. Het is nu mogelijk voor jaren de administratie op een goede en verantwoorde wijze te doen plaats vinden. Nu we het toch over deze materie hebben maken we van de gelegenheid gebruik om de leden die de contributie voor dit lopende jaar nog niet betaald hebben op te roepen snel de acceptgiro te pakken en het verschuldigde bedrag over te maken. De penningmeester zal er hen dankbaar voor zijn.

Goede wensen voor de feestmaand.

Het bestuur wenst alle leden en alle lezers en lezeressen van ons blad goede en gezegende kerstdagen toe. En daarbij ook een goede jaarwisseling. We spreken ook de wens uit dat het jaar 1996 voor de vereniging een fijn en produktief jaar zal worden waarin de leden opnieuw veel geboden gaat worden over de rijke historie van onze dorpen.
C.A. Nelemans