Historische vereniging Bunscote

C. A. Nelemans Van het bestuur 115
O. Dekkers Een uniek zilveren zegel 116
W. van Twillert Van wee is tat d’r één...? 119
A. ter Beek ’Spandiensten’ voor Franse militairen 122
J.E. Hopman Ds. N. Brandsma over zijn predikantschap in Bunschoten (1) 126
W. Sluys, A. ter Beek Van Boerenleenbank tot Rabobank 133
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 135
J.E. Hopman Verslag ledenvergadering 137
Redactie Curcussen SSG 139
J. Hoekstra Seizoenagenda 139
 

 Van het bestuur


Royale giften

Zoals bekend hoopt de historische vereniging volgend jaar het dialectwoordenboek uit te geven. Al vele jaren is men bezig met de voorbereidingen. Uiteraard is aan deze uitgave een kostenplaatje verbonden. Daarom heeft het bestuur diverse instellingen aangeschreven met het verzoek een financiële bijdrage te leveren voor dit project. Meerdere reacties zijn inmiddels ontvangen. Sommigen gaven nul op het rekest, maar we ontvingen ook enkele mooie toezeggingen. Zo heeft het Anjerfonds een bedrag van ƒ 4.000,- toegezegd en het Provinciaal Bestuur van Utrecht voteerde ƒ 2.500,-.
Het spreekt vanzelf dat het bestuur daar zeer dankbaar voor is. Redenen te meer om er naar te streven van het dialectwoordenboek een prachtige uitgave te maken.

Mutatie in het bestuur

Op de laatst gehouden jaarvergadering is dhr. A. de Harder afgetreden als bestuurslid. Op die vergadering hebben we als zodanig afscheid van hem genomen. Ik denk dat het correct is om ook vanaf deze plaats dhr. A. de Harder dank te zeggen voor alles wat hij als bestuurslid voor de vereniging heeft gedaan. Zo was het beheer van het boekenfonds aan hem toevertrouwd en ook verzorgde hij de distributie van Bun Historiael onder de bezorgers. Altijd vertrouwd en secuur! Daarom nogmaals publiek hier waardering voor uitgesproken. Het bestuur is nog bezig te voorzien in de ontstane vacature. Gelukkig waren de heren Hoekstra en Roelofsen resp. als secretaris en penningmeester herbenoemd. We zijn er blij mee dat deze functies bij deze heren gecontinueerd mochten worden.

Sponsor

We prijzen ons gelukkig dat de drukkosten van dit nummer van Bun Historiael volledig worden betaald door de plaatselijke Rabobank. Het doet ons goed dat deze bank op deze manier ons wil steunen en daarmee blijk geeft van sympathie en waardering. We zeggen daarom de Rabobank heel, heel har-
telijk dank voor deze buitengewone geste. De lezers treffen in dit nummer een artikel aan over het ontstaan van de Boerenleenbank en de ontwikkeling er van tot een moderne bank die uit onze samenleving niet meer is weg te denken.

Interessante uitgaven

In ons vorig nummer troffen de lezers een inlegvel aan van de schaakvereniging En Passant. De bedoeling was om in te tekenen op een boek dat verschijnen zal bij het zestigjarig bestaan van deze vereniging. We willen onze leden oproepen om dit herdenkingsboek te bestellen. Het belooft een alleraardigst boek te worden. Niet alleen bestemd voor schaakfanaten, maar ook voor allen die belangstelling hebben voor een stukje geschiedbeschrijving over het schaken. Het zou jammer zijn wanneer dit herinneringsboek niet kan uitkomen omdat er geen voldoende belangstelling voor is.
Ook in dit nummer is weer een inlegvel opgenomen. Het betreft een uitgave die hoofdzakelijk is verzorgd door onze redac-tiemedewerker A. ter Beek. In het boek dat Een enkie kuieren heet, wordt een wandeling door de gemeente Bunschoten gemaakt. Aan de hand van uitgebreid fotomateriaal wordt van een aantal onderdelen die we op onze wandeling tegenkomen iets over de geschiedenis verteld.
Ook dit boek beveel ik namens het bestuur van harte bij u aan.

In dit nummer

De lezer komt ook nu weer een grote verscheidenheid aan artikelen tegen. Er is opnieuw een verhaal uit de Franse tijd, nu over de vordering van paarden. Ook treft U een artikel aan over ds Brandsma naar aanleiding van het feit dat op 27 september a.s. het honderd jaar geleden is dat de Christelijk Gereformeerde Kerk hier ter plaatse is geïnstitueerd.
Ook het hoofdstuk ’Een uniek zilveren zegel’, de vaste rubrieken en het eerder genoemde artikel over de Boerenleenbank vormen weer boeiende leesstof.
We hopen dat de lezer met dit nummer weer enkele genoeglijke uren heeft.

C.A. Nelemans