Historische vereniging Bunscote

T Sleurink Van het bestuur 79
O. Dekkers Een man van singuliere gaven 80
W. Ruizendaal Kwartierstaat van 50 jarig bruidspaar 91
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 94
W. van Twillert Het droevig einde van ’Den Palen Dijck’ 96
C. van der Linden Verslag van de ledenvergadering (Wieringerdracht) 102
W van Twillert Van wee is tat d’r een...? 104
A. ter Beek Een oud recept 106
C. van der Linden Suppoosten vishangen 106
K. Kok Cursussen op historisch gebied 107
C. van der Linden Seizoen-agenda 107

 Van het bestuur

In dit nummer weer een artikel verband houdend met de Zuiderzee. Nu niet over de aanleg van dijken maar over de instandhouding ervan.
Hoe een klein diertje onze veiligheid bedreigde, vertelt ons W. van Twillert in een boeiend verhaal.
Zoals u wellicht weet heeft zaterdag 16 mei j.1. de Stichting Familie Blokhuis Fonds haar vijfjaarlijkse familiedag in Bunschoten gehouden. Hoogtepunt was de uitreiking van de eerste exemplaren van het familieboek 'Vier eeuwen Blokhuis 1591 -1991’ ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van de familiestichting. Het artikel van O. Dekkers sluit hier mooi op aan. Hij laat ons zien welk een groot en geleerd man ooit burgemeester van Bunschoten was. Gijsbert Blokhuis, voorvader van een bekende familie in ons dorp.
In dit nummer maken we een start met onze toezegging om wat meer aan genealogie te doen, waarbij we met name denken aan leden die 50 of 60 jaar getrouwd zijn. U treft de door W. Ruizendaal prachtig getekende kwartierstaat aan met een bijbehorend verhaal over de familie Heinen-de Graaf, wonend aan de Oostsingel 36. De familie Heinen was vorig jaar al 50 jaar getrouwd, waarvoor vanzelfsprekend onze hartelijke gelukwensen.
In het verslag van onze ledenvergadering kunt u iets lezen over een oproep die gedaan is om medewerking aan een onderzoek naar de inrichting van boerenerven in het verleden. Reeds zeven leden gaven zich hiervoor op. Gevraagd is om personen die op een boerenerf gewoond hebben. Mocht u mee willen doen als interviewer of informatieverstrekker, dan bent u van harte welkom. Aanmelding bij de secretaris.
Op 21 mei j.1. mochten we gastheer (-vrouw?) zijn van de pas opgerichte Stichting Stichtse Geschiedenis (SSG). Deze, door de provincie gesubsidieerde stichting heeft een historicus in dienst met als taak de historische verenigingen met raad en daad van dienst te zijn als consulent. Deze consulent is de heer F. Vogelzang. Met zijn hulp zullen we ons werk dus nog beter kunnen doen. Op 21 mei j.1. is deze SSG daadwerkelijk met haar werk begonnen met een vergadering in ons gemeentehuis waar twee sprekers het woord voerden over de archieven waar de gegevens voor historisch onderzoek liggen opgeslagen en over de problemen die zich voordoen bij het raadplegen van archiefmateriaal. Over het verzorgen van cursussen op historisch gebied door de SSG treft u in deze Bun Historiael informatie aan.
Onze RR.-man, de heer C.R. Nagel, moest wegens drukke werkzaamheden helaas voor deze functie bedanken. Ook op deze plaats willen wij hem hartelijk danken voor wat hij op dit gebied voor onze vereniging deed. Ondertussen is wel gebleken dat een deskundige veel voor de vereniging kan betekenen.
Het bestuur wil dan ook gaarne in contact komen met een nieuwe adviseur voor P.R.
Als u zo iemand kent of mogelijk zelf deskundig bent op het gebied van de public relations, wilt u dan naam en adres doorgeven aan de secretaris?
Een van de sprekers bij de start van de eerdergenoemde SSG roemde in de inleiding op zijn toespraak, de kwaliteit van onze vereniging die een voorbeeld voor de gehele provincie werd genoemd. U begrijpt dat we deze opsteker hier graag vermelden en daar de oproep aan verbinden: vertel het verder, er zijn er nog teveel die nog niet genieten van ons werk. Maak ze lid!
Ons ledental was op 21 mei j.1. 777 leden. Nog maar 23 van de 800 af. Een kleinigheid. Ook voor u?!!!
T. Sleurink