Historische vereniging Bunscote

C. A. Nelemans Van het bestuur 91
Erelid Oth Dekkers stopt met bestuurswerk 92
O. Dekkers De levensloop van Cornelis Zijl 94
W.N. Kok Van onderlinge hulp tot onderling fonds 101
W van Twillert Van wee is tat d’r één ... ? 106
A. ter Beek De bemaling van de Bunschoter polders (1) 108
J.E. Hopman Typemachine zonder snoer voor scheidend bestuurslid Dekkers 119 
W Beekhuis Een plaatje met een praatje 122
P. Koelewijn De brieven van Wijmpje van Twillert (1886-1919), 2 124
A. ter Beek Millenniumprijs voor ’Bunscote’ 130
’Veul sjik’ op dialectavond 131
J. Hoekstra
Seizoenagenda 2000 135
Werkgroepen, contactpersonen 135

 

Van het bestuur

Mei - een drukke maand!

Met veel plezier kondigen we dit nummer van Bun Historiael aan. Het is al weer het laatste nummer voor de zomervakantie. Voor de vereniging stond de maand mei bol van aktiviteiten.
In een gezellige jaarvergadering op maandag 15 mei j.1. herdachten we het feit dat ’Bunscote’ 20 jaar bestaat. De gastspreker behandelde een belangwekkend onderwerp. Onze jarige vereniging zette het feest voort op vrijdag 26 mei met een grandioze dialectavond in sporthal ’de Stormvogel’. Van beide evenementen vindt u een verslag in dit nummer.

Helaas moesten we op onze jaarvergadering afscheid nemen van Anneke ter Beek en Oth Dekkers als bestuursleden. Anneke heeft gemeend zich niet meer herkiesbaar te moeten stellen. We respecteren dit besluit, maar vinden het jammer dat ze ons heeft verlaten. Zij verzorgde de ledenadministratie en heeft geruime tijd samen met Oth Dekkers archiefwerk verricht. Namens het bestuur wil ik haar van harte bedanken voor al het werk dat ze in het belang van de vereniging heeft gedaan. Daarbij vergeten we zeker niet de interviews die ze samen met dhr. A. Koelewijn heeft afgenomen van oud-personeelsleden van de knopenfabriek. We wensen haar veel goeds toe!
Over het afscheid van erelid Oth Dekkers leest u elders in dit nummer. Gelukkig hebben we voor beiden vervanging kunnen vinden in de personen van Marianne van Twillert-de Graaf, Schouw 25 en Wouter Koelewijn, Schoolstraat 13. De vergadering begroette hen met applaus. We heten hen hartelijk welkom in ons bestuur en hebben volledig vertrouwen op een vruchtbare en plezierige samenwerking met elkaar.

Groot was de verrassing toen tijdens de uitreiking van de millenniumprijzen op 18 mei jl. bleek dat ook de historische vereniging in de prijzen was gevallen. Uw voorzitter mocht uit handen van de wethouder het beeldje en
de bijbehorende oorkonde in ontvangst nemen (zie ook het artikel op pagina 130). Het bestuur ziet de toekenning van deze prijs als eerbetoon aan tillen die zich in het verleden en in het heden vrijwillig ingezet hebben en nog inzetten om de doelstelling van de vereniging te realiseren. Het spreekt vanzelf dat het bestuur bijzonder blij is met dit blijk van waardering van de zijde van het gemeentebestuur. Het is tevens een stimulans om verder te gaan op de ingeslagen weg.

Zaterdag 27 mei was ’Bunscote’ present met een marktkraam op de Bunschoter Boeren en Beestenboeldag. Vele bezoekers wipten even aan om onze boekenuitgaven te bewonderen en er waren er ook die inlichtingen inwonnen. We deden ook goede zaken: we noteerden nieuwe leden en verkochten een aantal boeken.

Haringbrochure

De laatste dag van de meimaand was in Spakenburg de haringrace.
Onze historische vereniging heeft op verzoek van de organisatoren voor deze dag een brochure samengesteld, bestemd voor de deelnemers aan deze dag. Zij kwamen uit alle delen van ons land. De inhoud moest betrekking hebben op de geschiedenis van de haringvisserij en de cultuur van ons vroegere vissersdorp. Aan beide onderwerpen is aandacht besteed. Omdat de haring een consumptieartikel bij uitstek is, zijn in dit boekje ook enkele oud-Hollandse recepten opgenomen. Het geheel is geïllustreerd met een aantal fraaie foto’s.

Het zou kunnen zijn dat er onder de leden mensen zijn die ook belangstelling hebben voor dit boekje. Vandaar dat we een aantal extra exemplaren hebben laten drukken. Ze zijn verkrijgbaar via onze secretaris J. Hoekstra, het bestuurslid G. Koelewijn of ondergetekende. Voor adressen of telefoonnummers zie pag. 90. De brochure kost voor leden f 2,50.

Waarom een stoomgemaal nodig was en nog veel meer

In dit nummer treft de lezer een aantal interessante artikelen aan. Onze redactiemede-werker Arie ter Beek heeft de honderdjarige geschiedenis van het Onderling Fonds voor Brandschade te Bunschoten te boek gesteld. Theo Kok genoot het voorrecht een drukproef in te mogen zien. In een vooraankondiging bespreekt hij deze uitgave die opnieuw een stukje geschiedenis van Bun-schoten-Spakenburg beschrijft.
Peter Koelewijn vervolgt zijn serie over de brieven van Wijmpje van Twillert. Hij schrijft over haar huwelijk en de gebruiken rond de huwelijkssluiting in die tijd. Haar eerste huwelijksjaren en haar eerste brief komen
ook aan de orde. Natuurlijk ontbreken de vaste rubrieken niet. Waar halen ze toch steeds opnieuw die prachtige oude foto’s vandaan? Onze complimenten! Dat de Zuiderzee belangrijk was voor de lozing van het water uit de Bunschoter polders leest u in het eerste van een serie artikelen over dit onderwerp van de hand van Arie ter Beek. Oth Dekkers schrijft over een Spakenburger jongeman die verder trok dan de Zuiderzee.

Tenslotte

Zeer erkentelijk zijn we de sponsor van dit nummer de jarige Univé Onderlinge Midden-Nederland.
Het bestuur stelt het zeer op prijs dat Univé ter gelegenheid van haar honderdjarige bestaan deze geste doet. Van harte wil zij Univé Onderlinge Midden-Nederland feliciteren met haar jubileum en een voorspoedige voortzetting van de bedrijfsactiviteiten toewensen. Verder wijzen we de leden op de mogelijkheid zich aan te melden voor de in september te houden excursie. Vorig jaar moesten we mensen teleurstellen omdat er geen plaats meer was. Wie dus zeker wil zijn van zijn zaak doet er goed aan op tijd in te schrijven. Zie de sei-zoenagenda op pagina 135.
We willen alle leden die zich opmaken voor de vakantie een fijne en goede rustperiode toewensen. Hun, maar ook zij die niet op vakantie gaan, veel leesplezier met deze Bun Historiael.

C.A. Nelemans