Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

C. A. Nelemans Van het bestuur 51
P. Koelewijn De brieven van Wijmpje van Twillert (1886-1919),! 52
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 57
W. van Twillert Een Los verhaal.... 60
O. Dekkers De boerderij-herberg ’Hct Vergulde Lam’ en haar bewoners (aanvulling) 71
J.E. Hopman ’Al met al zijn we er goed doorheen gekomen’ 72
W. van Twillert Van wee is tat d’r één ...? 78
J.E. Hopman Prof, ’t Hart bracht de ziekte cholera dichterbij 81
A. ter Beek De Bunschoter vloot van 1882 tot 1997 84
J. Hoekstra Seizoenagenda 2000 86
Werkgroepen, contactpersonen 87  

Van het bestuur

Dialectavond

In de vorige Bun Historiael is er al op gewezen dat onze historische vereniging ’Bunscote’ op 14 mei a.s. 20 jaar bestaat. Een feit om toch even dankbaar bij stil te staan. Het bestuur vindt dat dit een feestje waard is. Een feestje waarvan de leden mee kunnen genieten.
Wat gaan we doen? Op vrijdag 26 mei a.s. hopen we een dialectavond te hebben, evenals in 1996 in sporthal ’De Stormvogel’ aan de Westmaat.
Het is al wel duidelijk dat een aantal mensen dat toen op de lachspieren van de bezoekers werkte opnieuw van de partij zal zijn. Maar ook nieuw ’talent’ biedt zich aan en komt voor het voetlicht. Gelet op het succes van de vorige keer is de verwachting gerechtvaardigd dat ook deze avond zal slagen.
Voor het echter zover is nodigen we onze leden eerst nog uit op de jaarvergadering die is uitgeschreven voor maandag 15 mei ’s avonds om 8 uur in ’t Haantje. Naast de behandeling van de jaarstukken en de bestuursverkiezing is er een spreker die komt vertellen over de Middeleeuwse kastelen in de provincie Utrecht.

Kadastrale atlas

Het bestuur is benaderd door een werkgroep van de provincie Utrecht en de gemeente Bunschoten over de uitgave van een kadastrale adas. Het ligt in de bedoeling dat deze atlas uit zal komen in een serie atlassen per burgerlijke gemeente.
Wat is een kadastrale atlas?
Het kadaster heeft in de 19-de eeuw van het grondgebied van alle Nederlandse gemeenten gedetailleerde kaarten vervaardigd. Op die kaarten zijn getekend alle percelen, gebouwen, wegen, woonhuizen en waterwegen met vermelding van de eigenaars.
Een dergelijke adas geeft informatie over de indeling van het landschap, over het gebruik en de waarde van de grond en over
de geschiedenis van de huizen en de andere gebouwen.
Verder geeft hij antwoord op vragen als: Hoe zag mijn dorp er vroeger uit? Welk huis of welk stuk land bezaten mijn voorouders? Hoe gebruikten zij hun land? Van welke wegen maakten ze gebruik?
Het bestuur kan zich volledig achter deze uitgave stellen. De kans om samen met de provincie en de gemeente tot realisering van deze uitgave te komen wil hij met beide handen aangrijpen. Er wordt naar gestreefd om deze kadastrale atlas in het voorjaar van 2001 te laten verschijnen.

Wat allemaal in dit nummer?


Ook nu ontbreken de bekende rubrieken ’Een plaatje met een praatje’ en ’Van wee is tat d’r één?’ niet. Complimenten dat de schrijvers al zo heel lang onversaagd doorgaan. Zij presteren het toch maar op tijd voor elk nummer kopij te leveren! Een verslag van de ledenvergadering op 10 februari j.1. zult u ook aantreffen. U merkt dan dat dit een mooie avond was.
Een Los verhaal gaat echt niet over de Locale Omroep Spakenburg, maar heeft te maken met de geschiedenis van een gemeenteambtenaar die hier gewoond en gewerkt heeft. Het artikel besteedt tevens aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. Dit in verband met de 55-jarige herdenking van de bevrijding, begin mei. De oorlogsjaren zijn ook onderwerp van gesprek met Grietje Koelewijn-Heinen dat werd opgetekend door Hans Hopman.
Het is een normale zaak dat een poster veel informatie geeft. Maar we zijn verbaasd wat op de Zuidwalposter allemaal te lezen is. De brieven van Wijmpje van Twillert blijken voldoende stof te leveren voor een aantal opstellen over het leven van deze boerin. We denken dat deze Bun Historiael veel mensen een aantal gezellige uurtjes zal bezorgen.

C.A. Nelemans

Social Icons

Seizoensagenda

Klederdracht aankleden


07 juni 2023
19:00 -

Advertenties