Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

C.A. Nelemans Van het bestuur 3
O. Dekkers De boerderij-herberg ’Het Vergulde Lam’ en haar bewoners 4
W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 32
S. van Halteren-Blokhuis De Bunschoter familie Van Halteren en een familiewapen 34
W van Twillert Van wee is tat d’r één ... ? 38
O. Dekkers Een vEeger die niet opging (aanvulling) 40
W. Beekhuis Eene godsdienstoefening op zee 42
J.E. Hopman In Staphorst lijkt tegenwoordig iedereen ’een dikke boer’ 44
Redactie Tentoonstelling: de Grebbelinie, toen en nu 46
J. Hoekstra Seizoenagenda 2000 47
Werkgroepen, contactpersonen 47

 

Van het bestuur

Dit nummer

Dit eerste nummer van de nieuwe jaargang is een extra dikke Bun Historind of zoals één van de redaktieleden het ludiek uitdrukte: ’een millenniumdik nummer’. Een groot gedeelte wordt in beslag genomen door een lijvig artikel van O. Dekkers. Dat artikel gaat over de bewoners van ’Het Vergulde Lam’, een oud pand dat te zien is in de Dorpsstraat en waarvan een foto op de voorkant van dit blad prijkt. De schrijver heeft over deze mensen een interessant opstel geschreven dat menig lezer ongetwijfeld zal boeien. Dat zal ook het geval zijn met het verhaal dat W. Beekhuis schreef getiteld ’Eene godsdienstoefening op zee’. J.E. Hopman doet verslag van de najaarsle-denvergadering waar velen hebben genoten van het optreden van de Staphorster kleder-drachtgroep.
S. van Halteren-Blokhuis laat, als gast-schrijfster, een van haar pennevruchten zien in ons blad. Ze schrijft over het familiewapen Van Halteren. Fijn, Sylvia, dat je een bijdrage wilt leveren aan Bun Historiael We hebben het vermoeden dat velen benieuwd zijn naar de uitslag van de fotoprijsvraag. In zijn rubriek ’Van wee is tat d’r één’ maakt W. v. Twillert de prijswinnaars bekend. Ook namens ons gefeliciteerd!

Ledental

Het is mooi dat het ledental van onze historische vereniging nog steeds een stijgende lijn vertoont. Enige tijd geleden mochten we zelfs het elfhonderdste lid noteren. Het was Mevr. Van Echten-Beukers, Merel 43. Het bestuur meende deze mijlpaal niet onopgemerkt voorbij te moeten laten gaan en heeft haar een boeket bloemen en een boekenuit-gave van de vereniging aangeboden.
Op de vraag waarom Mevr. Van Echten lid was geworden antwoordde ze dat ze zich had aangemeld mede voor haar kinderen die best wel belangstelling hebben voor de historie van hun dorp. Dat geeft ons als vereniging hoop voor de toekomst!
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Maakt u reclame voor ons?
We zouden het fijn vinden als de aanmelding van nieuwe leden rechtstreeks plaats vindt via ons secretariaat. Het adres en het telefoonnummer van de secretaris kunt u vinden op de binnenzijde van de omslag. Opgave via hem geeft het minst problemen en er wordt voorkomen dat de aanmelding over te veel schijven loopt.
De kalender 2000 die we samen met de drukker hebben uitgegeven leverde ook nieuwe leden op. In een korte maar gezellige bijeenkomst is het eerste exemplaar van deze kalender aangeboden aan Mevr. Koe-lewijn-Koops. Veel van de schitterende foto’s op deze kalender zijn uit het dia-archief van haar man gekomen. We zijn Mevr. Koelewijn dankbaar dat we de beschikking kregen over deze foto’s.

Een jarige

Een aandachtig lezer zal zeker de oprichtingsdatum van onze vereniging wel weten te vinden in Bun Historiael. Want die staat altijd vermeld boven aan de binnenzijde van de omslag. We lezen daar dat ’Bunscote’ op 14 mei a.s. 20 jaar jong zal zijn. Het bestuur beraadt zich er op hieraan op passende wijze aandacht te schenken. Heel misschien komt er iets leuks uit de bus. Gaan de plannen door dan hoort u van ons. Ons jaarlijks verjaardagsfeest hopen we te houden op de ledenvergadering van maandag 15 mei a.s. Dat is dus onze jaarvergadering. U komt toch ook? Het programma wordt tijdig in de krant en op de kabel bekend gemaakt. We rekenen op een volle zaal en ’t Haantje kan voldoende mensen bergen. Komen dus!

Tot slot

Deze Bun Historiael gesponsord door Drukkerij de Bunschoter. Het bestuur bedankt onze huisdrukker voor dit geweldige gebaar. We zijn er blij mee!
En we zijn er ook trots op dat ons blad er altijd zo mooi uitziet. Alle lezers wensen we fijne en genoeglijke uren toe bij het lezen van deze extra dikke uitgave. Veel leesplezier!

Uw voorzitter, C.A. Nelemans

Social Icons

Seizoensagenda

Klederdracht aankleden


07 juni 2023
19:00 -

Advertenties