Historische vereniging Bunscote

C. A. Nelemans Van het bestuur 3
O. Dekkers De bewoners van het oudste huis van Bunschoten 4
 W. Beekhuis Een plaatje met een praatje 25
P. Koelewijn De brieven van Wijmpje van Twillert (1886-1919) 25
A. ter Beek De bemaling van de Bunschoter polders (3) 36
W van Twillert 
Van wee is tat d’r één ... ? 43
Videoband dialectavond  46
J. Hoekstra
Seizoenagenda 2001 47
Werkgroepen, contactpersonen 47

 

Van het bestuur


Stille werkers

Dit nummer van Bun Historiael is het eerste van de nieuwe jaargang. De 22e al weer! Toen ik dat las viel mijn oog tegelijkertijd op het rijtje namen van de redactie en de redactiemedewerkers op de binnenkant van het voorblad. Dit ’team’ spant zich al heel lang in om vijf keer per jaar een Bun Histo-riael voor de leden te produceren. En wie wel eens achter de schermen kijkt, weet dat er vele uren in gaan zitten voordat de kopij kant en klaar bij de drukker ligt.
Nemen we verder in aanmerking dat het merendeel van deze ’stille werkers’ dit werk in de avonduren moet doen en dat het ook ’pro deo’ gebeurt, dan past het ons onze grote waardering niet onder stoelen of banken te steken!
In de categorie ’stille werkers’ betrekken we ook de mensen die elke keer zo’n elfhonderd exemplaren van Bun Historiael bij de leden in de brievenbus laten glijden. Zij verdienen eveneens onze waardering, evenals onze bestuursnotuliste en overige vrijwilligers waarvan de vertegenwoordigers staan vermeld onder het kopje Werkgroepen, contactpersonen’ in elk nummer.

Rijksmonumenten

Het zal de lezers niet verbazen dat het bestuur bijzonder ingenomen is met het feit dat de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een aantal objecten in onze gemeente heeft aangewezen als rijksmonument. Zoals u weet zijn dat objecten/gebouwen die een blauw-wit bordje op de muur krijgen als bewijs dat ze heel bijzonder zijn. Uit cultuur-historisch oogpunt van belang om goed bewaard te worden. Het gaat om de volgende gebouwen: het baarhuisje op de begraafplaats, de Zuiderkerk en de voormalige zuivelfabriek ’Eemlandia’. Het is bijna vanzelfsprekend dat ook enkele objecten die met de vroegere visserij te maken hebben de status van rijksmonument hebben gekregen. Dat zijn de vishangen bij Museum ’t Vurhuus, het botterwerfcomplex en de voormalige visafslag! Allemaal gebouwen die sterk tot de verbeelding spreken.

In de kalender van 2001, die door onze vereniging in samenwerking met Drukkerij De Bunschoter is uitgegeven, kunt u dit plaatselijke cultuurbezit volop bewonderen! Deze kalender is opnieuw een groot succes geworden. Dat hij erg gewild is bij de leden kon blijken uit de vele telefoontjes: Wanneer komt de kalender?’ Tegen Drukkerij De Bunschoter zeggen we: alle lof voor dit product! En tegen de kalendercommissie: zeer bedankt! Sterkte bij het uitwerken van de plannen voor de volgende editie!

En verder...

Allereerst willen we Drukkerij De Bunschoter bedanken voor het sponsoren van dit nummer. We zijn daar heel blij mee, ook vanwege de goede samenwerking die we al jaren met elkaar hebben.
Op de ledenvergadering van 14 febr. j.1. hebben de aanwezigen volop kunnen genieten van prof. P. ’t Hart. Op zijn eigen specifieke wijze nam hij ons mee naar ’vroeger tijd’. Wat was het boeiend om naar hem te luisteren. Wij denken met dergelijke spreekbeurten onze leden een dienst te bewijzen!
Voor het aprilnummer van Bun Historiael staat een verslag van deze ledenvergadering gepland.
De hoofdmoot in dit nummer is een lijvig artikel van Oth Dekkers over het oudste huis van Bunschoten. Boeiend en vlot geschreven zoals we van hem zijn gewend. Arie ter Beek vervolgt zijn artikelenserie over de bemaling van de polders en Peter Koelewijn laat ons meelezen uit de brieven van Wijmpje van Twillert.
Benieuwd naar de uitslag van de fotoprijsvraag? In dit nummer vindt u de oplossing! Wim Beekhuis verzorgt weer een interessant praatje bij zijn plaatjes.
Beste lezers, er ligt weer een dik nummer voor u. We wensen u veel leesgenot.

C.A. Nelemans, voorzitter