Historische vereniging Bunscote

C. A. Nelemans Van het bestuur 191
A. ter Beek De bemaling van de Bunschoter polders (2) 192
W Beekhuis Een plaatje met een praatje 200
P. Koelewijn De brieven van Wijmpje van Twillert (1886-1919), 3 203
J. de Graaf Verdronken in de Zuiderzee 208
C.A. Nelemans Excursie 2000 naar wereldhaven nummer 1 222
W. van Twillert Van wee is tat d’r één ... ? 224
O. Dekkers De bodebus, een eeuwenoud onderscheidingsteken 227
J.E. Hopman Volendam deed in 1951 massaal de muts af 232
Redactie
Rectificatie 234
Foto-oproep 234
J. Hoekstra
Seizoenagenda 2001 235
Werkgroepen, contactpersonen 235 

 Varia

Op de eerste bestuursvergadering na de jaarvergadering zijn de taken van de nieuwe bestuursleden vastgesteld.
Marianne van Twillert-de Graaf is archivaris geworden. Ze volgt daarmee O. Dekkers op. Voor een historische vereniging is archivaris een belangrijke functie. We denken dat deze bij Marianne in goede handen is, omdat ze bij de gemeente Bunschoten ook archiefwerk verricht.
Wouter Koelewijn zal optreden al contactpersoon van het bestuur met de werkgroep klederdracht. Ook zal hij zich in voorkomende gevallen inzetten voor de tentoonstellingscommissie. Bovendien is hij ’stand-by’ als het gaat om de bezorging van Bun Historiael bij de rondbrengers! Beiden wensen we veel sterkte met hun nieuwe taak in ons bestuur!

Het Utrechts Archief en de Stichting Stichtse Geschiedenis willen volgend jaar een gidsje maken over onderzoek naar verkeer en vervoer. Te denken valt daarbij aan wegen, waterwegen, spoorwegen, verkeersmiddelen, verkeersbeleid en de landschappelijke gevolgen daarvan. Zij roepen daarvoor de hulp in van de historische verenigingen. Of er iemand is die ’alles’ weet over de oude paden, zandwegen, kerkenpaden, kanaaltjes etc. in zijn of haar woonplaats. Is er onder ons zo iemand laat hij of zij zich dan in verbinding stellen met het bestuur.
In het juninummer van Bun Historiael is aandacht besteed aan de haringbrochure. Het blijkt dat er nog steeds belangstelling is voor dit boekje. Het is in beperkte mate nog verkrijgbaar bij het bestuurslid dat het boekenfonds beheert: Gijs Koelewijn, Zui-derzeelaan 2. Maar haast u, want op is op!
Op 19 oktober j.l. mochten de heer en mevrouw Van der Linden-Kalsbeek met hun kinderen en kleinkinderen gedenken
dat ze een halve eeuw getrouwd waren. Vanaf deze plaats willen wij ons erelid en zijn vrouw van harte gelukwensen met dit huwelijksjubileum. We hopen dat het hun gegeven wordt met hun kinderen en kleinkinderen nog lang op deze mijlpaal terug te kunnen zien. Voor de toekomst wensen we hun Gods Zegen toe!
Evenals de vorige kalenders die onze vereniging heeft uitgegeven in samenwerking met drukkerij De Bunschoter is ook de kalender 2001 goed ontvangen. De vele foto’s laten een gevarieerd beeld zien van de monumentale waarde van onze dorpen, en dat vooral vanuit het oogpunt van het dagelijks leven. Het eerste exemplaar werd op 9 november j.1. aangeboden aan de wethouder van cultuur, dhr. M. van de Groep in een van de monumenten: de voormalige visafslag. Zoals u weet is de kalender slechts in een beperkte oplage gedrukt en voor een koopje (f5,-) bestemd voor de leden. Degenen die de kalender nog niet hebben, kunnen terecht bij de bezorgers van ons blad of bij bestuurslid G. Koelewijn, Zuiderzeelaan 2, tel. 298 43 18. Wacht echter niet langer om teleurstelling te voorkomen!

In dit nummer

Deze Bun Historiael biedt de lezer opnieuw een ’keur’ van artikelen. Aan de rubriek ’Van wee is tat d’r één’ is in dit laatste nummer van de jaargang traditiegetrouw een fotoprijsvraag verbonden. Doe uw best! Verschillende activiteiten van onze vereniging passeren de revue. U komt verslagen tegen van de excursie op 16 september en de ledenvergadering op 3 oktober. Aiie ter Beek en Peter Koelewijn vervolgen hun interessante artikelenserie respectievelijk over de bouw van het stoomgemaal en de brieven van Wijmpje van Twillert. Oth Dekkers laat zich niet onbetuigd en schrijft over de bodebus, een eeuwenoud onderscheidingsteken. Jan de Graaf Ezn verhaalt over twee jonge Spakenburgse vissers,omgekomen bij noodweer op 20 november 1888, het geheel kostelijk ’doorspekt’ met Spakenburgse woorden en uitdrukkingen.
Ik hoop dat u deze Bun Historiael weer met veel genoegen doorkijkt en doorleest.
Tenslotte wens ik, namens het bestuur, al onze leden fijne feestdagen toe en een goede jaarwisseling, maar bovenal Gods onmisbare zegen.

C.A. Nelemans, voorzitter