Historische vereniging Bunscote

3 Van het bestuur C.A. Nelemans
4 Bunscote jubileert
9 De onvindbare baby en andere verhalen K. Kok
11 Spakenburg zal weer paarden der zee berijden O. Dekkers
18 Een plaatje met een praatje W. Beekhuis
21 De oorlogservaringen van Evert Varenkamp (1906-1998) opgetekend voor zijn kleinkinderen, 1 P. Koelewijn
30 Vissersjongen Peter Hopman Azn. (1891-1972), 5, 3 K. Kok
36 Van wee is tat d’r één....? W. van Twillert
39 De Bunschoter botter BU 15 (12, slot)  A. ter Beek
45 Kadastrale Atlas van Bunschoten gaat verschijnen

Van het bestuur

 

Inhoud van dit nummer

Deze keer eerst de inhoud van dit nummer. Naast de vertrouwde rubrieken van W. Beekhuis ’Een plaatje met een praatje’, met deze keer speciale aandacht voor ’de Korporaal’, en van W. van Twillert ’Van wee is tat d’r één....?’ met de prijswinnaars van de eindejaarspuzzel, biedt deze Bun Historiael een grote variatie aan artikelen.
Het is een lust om te lezen hoe Peter Hopman Azn. op 74-jarige leeftijd zijn ’memoires’ aan het papier toevertrouwde. Als veertienjarige jongen voer hij als knecht mee met de beurtschipper ’Hein’ Zijl. Klaas Kok verzorgt de bewerking van dit verhaal.

P. Koelewijn laat in zijn bijdrage ’De oorlogservaringen van Evert Varenkamp’ zien hoe deze Eemdijker boer het begin van de Tweede Wereldoorlog beleefde en voor zijn nakroost opschreef.
Aan het bestaan van de Bunschoter botter BU 15 kwam door een brand een roemloos einde. Het is het laatste artikel van A. ter Beek over deze botter.
O. Dekkers kwam een vijftig jaar oud verhaal op het spoor. Het stond in het Utrechts Nieuwsblad. De schrijver doet verslag van een bezoek aan Spakenburg in het voorjaar. De bottervloot wordt klaar gemaakt voor het nieuwe visseizoen. Want ’Spakenburg zal weer paarden der zee berijden’.

 

Wisseling van het secretariaat

Per 1 januari 2005 heeft J. Hoekstra het secretariaat van de vereniging overgedragen aan A. van Halteren. Dat heeft hem best wat gedaan.... en het bestuur niet
minder! Hoekstra bekleedde een bestuursfunctie sinds 20 maart 1991. De eerste twee jaar als penningmeester, daarna als secretaris. Zijn accuratesse was welhaast
spreekwoordelijk en zijn inzet geweldig. Een bestuurs- of een commissievergadering miste hij zelden. Zijn inbreng was groot. Zowel schriftelijk als mondeling was hij ’de stem’ van ’Bunscote’ naar buiten. Het secretariaat was hem als het ware op het lijf geschreven. Het bestuur is blij dat zij zoveel jaren van zijn diensten gebruik heeft mogen maken. Op passende wijze hebben het bestuur en ook de leden op de vergadering van 15 februari j.l. afscheid van hem genomen. Terecht is dhr. Hoekstra het erelidmaatschap van de vereniging aangeboden. Ook hier past het om hem te bedanken voor alles wat hij gedaan heeft voor de vereniging. Het zij hem van harte gegund dat hij nog lang mag genieten van zijn welverdiende rust, samen met zijn vrouw en kinderen. Het bestuur heeft in Van Halteren een goede opvolger van Hoekstra gevonden. We heten hem welkom in de kring van het bestuur en wensen hem veel sterkte toe!

Feest

Op 14 mei 2005 bestaat ’Bunscote’ 25 jaar. In de vorige Bun Historiael en ook in de plaatselijke bladen heeft u al kunnen lezen hoe de historische vereniging dit jubileum gaat vieren. Via de media wordt u tijdig op de hoogte gebracht van nadere mededelingen over het feest. Ook aan de jeugd is gedacht. De leerlingen van
groep acht van de plaatselijke basisscholen ontvangen in mei a.s. een boekje over de historische vereniging met een aantal interessante opdrachten. Een soort Bun
Historiael-junior gaat het worden. Zo worden jongeren betrokken bij het jubileum. Omdat in mei a.s. een schitterend boek gaat verschijnen over Bunschoters, Spakenburgers en Eemdijkers komt het aprilnummer van Bun Historiael te vervallen. Het eerstvolgende nummer kunt u in juni tegemoet zien.

Huisvesting

Het is weer even geleden dat u bent ingelicht over het ’historisch café’ of gewoon gezegd: over de andere huisvesting. Het is nu zover dat meegedeeld kan worden dat de historische vereniging zeer binnenkort haar intrek gaat nemen in de bibliotheek aan de Bikkersweg. Daarmee komt een eind aan het verblijf op de zolder van de
museumboerderij bij ’t Vurhuus. Dat was nu niet bepaald een locatie die de interactie tussen bestuur en leden en tussen de leden onderling kon bevorderen. Dat zal, naar verwachting, in de bibliotheek beter gaan. Het bestuur gaat maatregelen nemen om het contact met de leden te verbeteren. Binnenkort mededelingen hierover!

Aandacht voor boeken

Over het rijk geïllustreerde boek met verhalen van onze ’ootjes’ en ’groofs’ over allerlei onderwerpen, dat in het kader van het zilveren jubileum verschijnt, is een voorbeschouwing te vinden op pagina 9. Verder wil ik uw aandacht vragen voor de volgende publicaties. Ter gelegenheid van het vijfjarige bestaan van de vereniging Ark en Eemlandschap is het boek Trots op ons Eemlandschap verschenen. Buitengewoon interessant!Kosten van het boek: bij de historische
vereniging € 11, -.
Onze oud-plaatsgenoot J. van de Geest heeft zich vele jaren bezig gehouden met de gevolgen van rioolwater dat in sloten belandt in de directe omgeving van zijn woonplaats Nieuwlande. Daarover heeft hij een boek geschreven: Om het behoud van de rechtsstaat. Kosten: € 20,-.
In het vorige nummer is door Hans Hopman over deze beide boeken bericht in het verslag van de ledenvergadering. De boeken zijn verkrijgbaar bij bestuurslid
G. Koelewijn, Zuiderzeelaan 2. Tenslotte wil ik u attent maken op de Kadastrale Atlas van de gemeenten Bunschoten en Duist. U vindt hierover uitgebreide informatie op pagina 45 van deze Bun Historiael.

Ik wens u veel leesplezier met dit nummer, dat is gesponsord door Drukkerij De Bunschoter BV, waarvoor wij vanaf deze plaats onze hartelijke dank uitspreken.

C.A. Nelemans, voorzitter