Historische vereniging Bunscote

3 Van het bestuur J. Bos
4 Oranje op zaterdag K. Kok
9 Een plaatje met een praatje W. Beekhuis
15 Wij hadden geen reddingsboten nodig O. Dekkers
19 Van wee is tat d’r één ...? W. van Twillert
23 Nicolaas Gouwens (1919-2001), van 1943 tot 1946 politieagent in Bunschoten, 7 P. Koelewijn
35 Ootjes jonge jaren, deel 2 K. Kok

Van het bestuur

 

Bestuurswisselingen

Tijdens de eerste door mij voorgezeten bestuursvergadering deelden niet minder dan twee bestuursleden mij mee, dat zij ”ermee stopten”. Dat deden ze niet omdat ik voorzitter geworden was, maar omdat ze het lang genoeg gedaan hadden. Ik moest ze toegeven, dat ze het lang gedaan hadden, maar wat is de definitie van ”lang genoeg”?

We hebben erin moeten berusten dat Wouter de Jong, bevlogen en zeer actief bestuurslid, en Arie Hopman, onze penningmeester, - al met al twee zeer verdienstelijke en zeer gewaardeerde bestuursleden - ons bestuur zullen verlaten. We zijn hard op zoek naar nieuwe kandidaten en
hopen op korte termijn waardige en waardevolle vervangers aan u voor te stellen.

Deze Bun Historiael


Peter Koelewijn zet zijn serie over Niek Gouwens voort met deel 7, waarin hij voornamelijk zaterdag 21 en zondag 22 april 1945 beschrijft. Op deze dagen zijn er de schermutselingen rond het Schapenhok en de bombardementen, waarbij 12(!) mensen om het leven komen. Interessant is verder wat hij schrijft over het laakbare gedrag van sommige leden van de Ondergrondse. Kritische zin is een kenmerk van goede geschiedschrijving.

Oth Dekkers duikt wat verder de historie in met een briefwisseling uit 1810, tussen koning Lodewijk Napoleon enerzijds en de secretaris van de gemeente Bunschoten, Wouterus Blokhuis, anderzijds. De koning wil, dat de gemeente Bunschoten 4 schuiten en 2 schouwen aanschaft, om in geval van overstroming mensen en vee te kunnen redden.

Van een geheel andere orde is een artikel over de overwinning van het ’Oranje- Zaterdag-elftal’ op de Belgen. In ’Van wee is tat d’r één ...?’ vraagt Willem van Twillert uw medewerking bij het herkennen van onbekenden op oude foto’s en vertelt hij hoe er flink is meegepuzzeld met de decemberpuzzel.

Ootjes jonge jaren, deel 2

Eind april verschijnt deze uitgave. Er wordt hard aan gewerkt om die boeiend en interessant te maken. En laat u niet misleiden door de titel:
Ootjes jonge jaren zijn ook Groofs jonge jaren. Dat blijkt wel uit deel 2 waarvan u in dit nummer op pagina 35 al een voorproefje aantreft. Overigens komt de uitgave in de plaats van het aprilnummer van Bun Historiael, waarvan het eerstvolgende reguliere nummer eind juni a.s. weer zal verschijnen.

75 jaar Afsluitdijk

Is het waar, wat de heer Ros, de voorzitter van de Bruine Vloot, zei: ”75 jaar Afsluitdijk, dat is geen viering, dat is hooguit een herdenking”?
Heeft de afsluiting van de Zuiderzee alleen maar rampspoed en cultureel verval gebracht of zijn er ook nog positieve dingen, die in dit verband genoemd kunnen worden?
Heeft u zich wel eens bezig gehouden met de vraag, hoe Bunschoten-Spakenburg eruit gezien zou hebben, als er geen Afsluitdijk aangelegd was?
Ook in de gemeente Bunschoten zal met een bijeenkomst in de Hervormde Kerk in de komende tijd aandacht besteed worden aan 75 jaar Afsluitdijk. Vanuit de Historische Vereniging wordt gewerkt aan de totstandkoming van een boekwerkje over Bunschoten-Spakenburg en de Afsluitdijk. De omslag van deze Bun Historiael laat al een beeld van de afsluiting zien. Verder besteedt Willem Beekhuis in ’Een plaatje
met een praatje’ aandacht aan de vele waterkeringen - wat is er nog van over?- die nodig waren vanwege het overstromingsgevaar
van de Zuiderzee.

Oproep

Mocht u in het bezit zijn van foto’s, brieven, documenten, dagboeken e.d., die van enige waarde voor de geschiedschrijving van Bunschoten-Spakenburg zijn, wilt u die dan afstaan aan het archief van de Historische Vereniging? Op die manier kunnen we iets vastleggen van onze gemeenschappelijke historie, gedachtig aan het woord:
’Dit is een ding, dat zeker is, Dat alles is geschiedenis.’

Canon van de lokale geschiedenis

Voor de vaderlandse geschiedenis is enige tijd geleden een canon met zo’n 50 hoogtepunten opgesteld. Het lijkt mij een goed en nuttig idee, om voor de lokale geschiedenis een canon op te stellen, die zowel voor het basisonderwijs als voor de onderbouw bruikbaar is.
Verder lijkt het mij op zijn plaats om na te gaan denken over de totstandkoming van een integrale geschiedenis van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk.
Ik weet, dat het allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan is, maar er zal een begin gemaakt dienen te worden, want wie niet aan de start verschijnt, zal nimmer de finish bereiken. En verder ben ik blij met de wetenschap, dat velen van u liefde tot de plaatselijke geschiedenis weten te koppelen aan ijver en inzet.

Sponsoring

Dit eerste nummer van de nieuwe jaargang wordt traditiegetrouw gesponsord door onze ’huisdrukker’ Drukkerij de Bunschoter b.v. We zijn zeer ingenomen met deze financiële ondersteuning van ons verenigingswerk en danken de drukker hartelijk voor dit blijk van waardering.


Jan Bos Lzn, voorzitter