Historische vereniging Bunscote

BH

Artikelen uit Bun Historieal

In dit menu vind u één of meerdere aanvullingen op artikelen in Bun historiael

Vormgeving

 • Ontwerp:
  © 1989 C. van der Linden (†)
 • Layout:
  M. Offringa en K. van Twillert

Tekstverwerking

 • H. van Dijk-van Twillert

Technische uitvoering

Coördinatie bezorging en bezorgklachten

 • H. de Jong
  St. Nicolaasweg 38
  3752 XP Bunschoten
  tel. (033) 298 69 96

  

Inhoud van dit nummer:
 

4 Van het bestuur J. Bos
6 Levensbeschrijving van Lammert Hopman deel 6 L. Hopman
13 Schoolfoto's
14 Roman over een gruwelijk Spakenburgs schandaal H. Hopman
19 Uit de kunst W. Ruizendaal
20 'O, moeder - mins'
22 Herman van Twillert schrijft geschiedenis J. Bos
30 Brief elf J. Bos
36 Oplossing prijspuzzel

Van het bestuur

 

Genealogie

Het bestuur houdt zich intens bezig met het onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot de publicatie van de geslachten, die in Bunschoten,
Spakenburg en Eemdijk wonen en woonden. Evert ter Haar is sinds jaar en dag bezig met het verzamelen van de gegevens. Maat de prangende vraag is: In welke vorm moet het en hoe kan het? Zijn er voldoende financiële middelen en is het toegestaan om deze gegevens te publiceren? In welke mate zijn de nog levende personen bereid om toestemming voor de publicatie te verlenen? In het eerstvolgende nummer zal Willem Ruizendaal in een buitengewoon interessant artikel op deze materie ingaan.

Bun Historiael

Ook dit nummer van ons orgaan is weer rijkelijk gevuld met allerlei interessante onderwerpen.

- De levensbeschrijving van Lammert Hopman deel 6

Hij beschrijft daarin de jaren 1961 t/m 1964. In die jaren sterft zijn moeder, emigreert zijn zoon Klaas naar Canada, wordt zijn dochter Willy geboren en
sterven Griet van jan Blokhuis en zijn schoonmoeder Geert. En verder vertelt hij over de verkoop van zijn panden aan de Groeneweg en over de moeilijkheden bij de verkoop van zijn viswinkel in Hilversum.

- Schoolfoto's

We hebben een nieuwe rubriek, nl. schoolfoto’s! In dit kader is een schoolfoto uit 1942 opgenomen. Het is klas 3 van de Bavinckschool. En uiteraard zijn alle namen vermeld. We zijn van plan om voortaan meer schoolfoto’s op te nemen. Mocht u dergelijke foto’s bezitten, zou u ons die dan ter beschikking willen stellen, met vermelding van de namen van de leerlingen en de onderwijskrachten. En het behoeven echt niet stokoude foto’s te zijn. We zijn ook geïnteresseerd in recente schoolfoto’s!

- Het verzwegen kind van Wim Duijst

Hans Hopman schrijft een recensie van twee boeken van Wim Duijst. Het eerste boek is ‘Het verzwegen kind’ en gaat over de moord op een kind, dat een vader verwekt heeft bij zijn dochter. Het tweede boek ‘Achter de schermen’ beschrijft het schrijfproces van het eerste boek. De gegevens voor ‘Het verzwegen’ kind heeft Wim Duijst onder andere ontleend aan het Utrechts archief.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Herman van Twillert schrijft geschiedenis

De voorzitter heeft met veel belangstelling het boek van Herman over het geslacht van Twillert gelezen en gerecenseerd. Warm aanbevolen!

- 'O, moeder - mins'

Er is een beroemd gedicht van Martinus Nijhoff over zijn ervaringen bij de brug van Bommel, getiteld ‘De moeder de vrouw’. Er zijn van dit gedicht
allerlei vertalingen in allerlei talen. Mennes Nagel heeft het op zijn beurt vertaald in het Bunschoter-Spakenburgs dialect met als titel ‘O, moeder – mins’.
En het wordt je opnieuw duidelijk, dat vertalen altijd een vorm van interpreteren is.

- Petrakerk (1968-2018)

Dit werk over de vijftigjarige Petrakerk is geschreven door Hans Hopman en Willem Ruizendaal. Piet van Schoor was bereid om het werk te recenseren. Het werk bevat een halve eeuw Bunschoter kerkgeschiedenis.

- Van wee is tat d'r één

zorgt voor vier pagina’s tekst en foto’s en verwacht, dat u met hem contact opneemt over de personen die u bekend zijn.

- Prijspuzzel

In dit nummer treft u de oplossing van deze puzzel aan. De winnaars worden hartelijk gefeliciteerd! 

- Allerlei

Verder wil ik een aantal zaken onder uw aandacht brengen.
In de eerste plaats de mogelijkheid om placemats te bestellen.

In de tweede plaats de algemene ledenvergadering

op 24 april om 20.00 in De Haven.

En in de derde plaats het uitje op zaterdag 31 augustus.

Jan Bos Lzn, voorzitter

 

Inhoud van dit nummer:
 

116 Van het bestuur J. Bos
117 Het huis waar ik geboren ben B. Zwaan
125 Urker klederdracht schittert in haar volle prachtop ledenvergadering ‘Bunscote’/ Wim Buffing volgt Aart van Halteren op als bestuurslid Hans Hopman
128 Uitreiking van de kalender voor 2019 J. Bos
131 Uit de kunst K. van Twillert
132 Kruiswoord Prijspuzzel E ter Haar
136 Van wee is tat d’r één? B. Zwaan
140 Jânom breit netten voor de ganzeflappers Klaas van Twillert
148 Breef tiên 

Van het bestuur

 

Afscheid Aart van Halteren

Na 14 jaar van trouwe dienst als secretaris van de Historische Vereniging heeft Aart van Halteren op de ledenvergadering van 6 november j.l. zijn werkzaamheden als secretaris beëindigd. Het bestuur is Aart zeer veel verschuldigd voor de vele taken, die hij met grote inzet voor de vereniging verricht heeft. Als voorzitter wist ik wat ik aan Aart had en kon ik te allen tijde een beroep op
hem doen. En nooit tevergeefs. Ook in de persoonlijke sfeer waren de contacten bijzonder goed.

De nieuwe secretaris

Het bestuur stelde de nieuwe secretaris aan de leden voor. Het is Wim Buffing, die een carrière in de krijgsdienst en in het bedrijfsleven achter de rug heeft. We verwachten veel van hem en wensen hem sterkte toe bij zijn nieuwe activiteiten als secretaris van de vereniging.

Bun Historiael

Ook dit nummer van ons orgaan is weer rijkelijk gevuld met allerlei interessante onderwerpen.

- twee artikelen van Bort Zwaan

Bort Zwaan heeft twee artikelen geschreven.

Het eerste artikel gaat over het huis waar hij geboren is en wel het huidige pand Hoekstraat 114 en hij komt dan als vanzelf terecht op de Brink, die vroeger druk bevolkt was.

Het tweede is de fotorubriek Van wee is tat d’r één? Hij komt met een aantal oplossingen en zorgt voor nieuwe foto’s met het verzoek hem te helpen bij het vinden van de namen van de personen, die op deze foto’s staan.

- Ledenvergadering

Hans Hopman heeft een verslag geschreven over Urker Pracht, de klederdrachtgroep, die op de ledenvergadering de Urker dracht showde en ons tekst en uitleg gaf. Het was een mooie leerrijke middag, waarop een ieder van de aanwezigen genoot van de show, de uitleg en de gedichten.

- Jânom breit netten voor de ganzeflappers

Klaas Graftdijk heeft in 1963 een boeiend artikel gepubliceerd in het Vrije Volk over Eemdijk en wel over Jan Duijst onder de titel “Jânom breit netten voor de ganzeflappers”.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Breef tien

Meester Aort Blokhuis komt met Breef 10 op de proppen, waarin hij o.a. de rivaliteit tussen de jongens van de Oude Schans en de Hoekstraat beschrijft bij het roepen om een visje van de binnenvarende schippers: “Welkom sjipper in je heringsjuut, Gooit er een spiering of een botje uut”. 

- Prijspuzzel

En Evert ter Haar geeft weer acte de présence met de puzzel, die met dialectwoorden met alle mogelijke tekens moet worden ingevuld. Voor menigeen een nieuwe uitdaging.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

Jan Bos Lzn, voorzitter

 

Inhoud van dit nummer:
 

76 Van het bestuur J. Bos
78 Familienaam Ruizendaal W. Ruizendaal
84 Van wee is tat d’r één? B. Zwaan
89 Uit de kunst K. van Twillert
90 Onwillige vissers Oth Dekkers
94 Reisje Historische Vereniging M. Dijkhuizen - van Veen
98 Een Spakenburger visser verdronken op een Urker botter Piet van Schoor en Willem Meester

 

Van het bestuur

 

Ledental van de vereniging

Momenteel telt de vereniging 1078 leden. We hebben er wel eens meer gehad. Het is natuurlijk fijn om ons blad “bij moeder” te lezen, maar het is voor de vereniging beter, als belangstellenden lid van de vereniging worden. Dan kun je die mooi steunen en de ledenvergaderingen met hun mooie en interessante activiteiten te bezoeken. Onze leden wil ik vragen om bij degenen, die zij kennen, onze vereniging van harte aan te bevelen. Beschamend is het om te lezen dat er eind augustus nog 311 leden hun contributie over 2018 niet betaald hebben.

Bun Historiael

Ook dit nummer van ons orgaan is weer rijkelijk gevuld met allerlei interessante onderwerpen.

- Frank Koelewijn

Willem Meester heeft samen met ons redactielid Piet van Schoor een artikel gewijd aan Frank Koelewijn, die als opvarende op de UK 106 op 33-jarige leeftijd overleed. Dat is inmiddels een lange tijd geleden, maar bij het lezen komt alles direct weer boven. Het is al met al een ontroerende geschiedenis. Na het verslag van Willem en Piet is er nog een verslag van de Commissie uit de Raad voor de Scheepvaart, die dit ongeval uitvoerig behandelde.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Van wee is tat d’r één

Bort Zwaan behandelt de inlichtingen m.b.t. zijn vorige fotoserie en roept de mensen op om te reageren. Ze moeten vooral niet denken, dat anderen, die de betreffende personen herkend hebben, al lang gereageerd hebben. Als dat gebeurt, is er uiteindelijk niemand die reageert en dat zou betreurenswaardig zijn.

- De familienaam Ruizendaal

Willem Ruizendaal schrijft een hele verhandeling over de familienaam Ruizendaal. Onder het motto “een naam heeft en geeft betekenis” vertelt hij, dat in 1811 iedereen in de gemeente Bunschoten een familienaam had. Maar sommige geslachten beschikten al veel langer over een familienaam. De Hopmannen al tussen 1675 en 1750, terwijl de familie Nagel reeds in de 15e eeuw deze naam droeg. Maar onze Ruizendalen komen in 1785 uit Eemnes. Willem Ruizendaal herleidt zijn familienaam van het landhuis van Dirk Ruysch, een van de geldschieters van Maximiliaan, de grootvader van Karel V. Deze familienaam werd gebruikt door de pachters van de familie Ruysch. In Bunschoten is dit geslacht op zeven na de grootste familie, die zich eeuwenlang bezighield met de visserij en het verhandelen van vis. Willem Ruizendaal doet een oproep aan vertegenwoordigers van de andere families om eens een artikel te schrijven over de eigen familienaam. Wie durft dat aan?

- Het uitje naar Delft

Op 25 augustus heeft een aantal leden een prachtig uitje naar Delft gemaakt. Daar bezochten zij de Oude en de Nieuwe Kerk, maakten een rondvaart door de grachten van Delft en brachten een bezoek aan de wereldberoemde Porseleyne Fles. Het was al met al een zeer geslaagde tocht. Maria Dijkhuizen-van Veen heeft deze dag knap weergegeven in haar gedicht.

- Cursussen

Klederdracht maken

Het is de bedoeling , dat er de woensdag voor dankdag (31 oktober dus) weer met deze cursus in het Duivensportlokaal begonnen wordt. Daarvoor dient u zich dan wel van tevoren op te geven.

Vis- en vleesroken

Deze cursus is verplaatst naar voorjaar 2019.

Jan Bos Lzn, voorzitter

 

Inhoud van dit nummer:
 

40 Van het bestuur J. Bos
42 Melis van Twillert in WOII deel 2 Melis van Twillert
53 Uit de kunst K. van Twillert
56 Verslag ledenvergadering J,E. Hopman
66 Excursie 2018 Willem Meester
68 100 jaar gemeentelijke verkiezingen in de gemeente Bunschoten W. Ruizendaal

 

Van het bestuur

 

Delft

 Hans Hopman verzorgde het artikel over de jaarvergadering. Daar sprak dhr. Blaak, directeur van de Oude- en de Nieuwe Kerk in Delft. Deze twee kerken zijn goed voor 250.000 toeristen per jaar. In de Nieuwe Kerk bevindt zich de grafkelder van de Oranjes. Willem Ruizendaal maakte daarvan een prachtige maquette. De Nieuwe Kerk heeft niet minder dan vier eigenaren: de gemeente Delft is eigenaar van de toren, de PKN is eigenaar van de kerk, de Nederlandse staat is eigenaar van het praalgraf van Willem van Oranje en de Oranjes zijn eigenaar van de grafkelder. Aan de hand van vele afbeeldingen liet dhr. Blaak zien, hoe mooi de beide kerken wel zijn.

Excursie op zaterdag 25 augustus


Het verhaal van dhr. Blaak was meteen een mooie reclame voor de excursie van de Historische Vereniging op zaterdag 25 augustus. Het is dan de bedoeling om de beide eerder genoemde kerken te bezoeken en in het museum De Porceleyne Fles de wereldberoemde verzameling aardewerk te bezichtigen.

Bun Historiael

Ook dit nummer van ons orgaan is weer rijkelijk gevuld met allerlei interessante onderwerpen.

- 100 jaar gemeentelijke verkiezingen in Bunschoten

Willem Ruizendaal heeft n.a.v. de laatste gemeenteraadsverkiezingen het overzicht in de Canon bijgewerkt. Het is een prachtig en informatief overzicht van de ontwikkelingen binnen de gemeente Bunschoten.

- Melis van Twillert in de Tweede Wereldoorlog

In dit nummer is het tweede deel van de brief van Van Twillert afgedrukt. Daarin beschrijft hij zijn ervaringen in de diverse concentratiekampen: Neuengamme, Ladelund, Wattenstadt, Oranienburg, Ravensbrück en Malchow. De door hem ervaren ellende werd door hem samengevat in de zin: “Je was meer dier dan mens!”

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

 - Het reisje van de Historische Vereniging

Martine Beekhuis heeft een verslag gemaakt van het reisje naar IJmuiden en Haarlem. De reis was voorbereid door Willem Meester en Piet van Schoor. We hebben die dag genoten van de tocht door de haven van IJmuiden en langs de Noordzeekust. Haarlem getuigt nog altijd van een rijke cultuur. Al met al een ontspannende, gezellige en leerzame dag.

- Foto’s, dia’s, films

Mocht u in het bezit zijn van foto’s, dia’s of films, die u wilt delen met de Historische Vereniging, aarzel dan niet om contact op te nemen met Klaas Koelewijn. Die zal dan zeker zorgen voor een
goede afwerking en verwerking van dat waardevolle materiaal.

- Ledental

Het ledental bedraagt momenteel 1090. We weten ons door de gemeenschap breed gesteund. Maar het zou wel fijn zijn, als die steun ook tot uitdrukking zou komen in een lidmaatschap van
onze vereniging.

- Van Twillert schrijft geschiedenis

Het door Herman van Twillert geschreven boek is af en wordt op 30 augustus gepresenteerd in restaurant ‘de Mandemaaker’. U kunt het boek bestellen bij Herman via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
via Facebook. Bij vooraf bestellen betaald u € 32,50 in plaats van € 37,50.

- Van wee

Bort Zwaan levert weer een inspirerende bijdrage met oplossingen van vorige artikelen en de nodige vragen m.b.t. het nieuwe artikel. Als u mensen kent of herkent, aarzel dan niet om contact met Bort Zwaan op te nemen.

Jan Bos Lzn, voorzitter


 

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

31 aug 2019
08:00 -
Dagje uit ‘Historische Vereniging ‘ Bunscote”
02 okt 2019
15:00 - 17:00
Jaarvergadering Historische Vereniging ‘ Bunscote”
03 okt 2019
19:30 -
Cursus Botterbouw
25 okt 2019
18:00 - 22:00
Vrijwilligersavond
20 nov 2019
13:30 - 23:00
Cursus klederdracht maken

Advertenties